SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Robert Szulim
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami informatycznymi stosowanymi do budowy aplikacji internetowych.

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie budowy i uruchamiania aplikacji internetowych w postaci portali WWW

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Sieci komputerowe I i II, Bazy danych

Zakres tematyczny

Podstawowe protokoły i usługi sieci Internet.

Protokoły TCP/IP, HTTP, FTP. Model ISO OSI i jego znaczenie podczas wymiany danych w środowisku sieciowym oraz podczas tworzenia oprogramowania.

Serwery WWW i FTP. Działanie serwerów, konfigurowanie i zarządzanie. Przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych i Open Source.

Bazy danych klient – serwer. Obiekty serwera, jak widoki, procedury i wyzwalacze.

Technologie World Wide Web. Strony WWW i podstawy HTML, JavaScript i CSS.

Statyczne i dynamiczne technologie tworzenia stron WWW. Możliwości i ograniczenia.

Technologia Microsoft .NET. Zastosowanie .NET do budowy stron WWW aplikacje ASP.NET. Narzędzia wspomagające projektowanie serwisów WWW.

Formularze HTML oraz formularze WebForm na stronach WWW.  Problematyka obsługi stanu aplikacji internetowej w przeglądarce i na serwerze.

Bazy danych i strony WWW. Przegląd możliwości budowy stron WWW z dostępem do baz danych. Komponenty wizualne i obiekty programowe ASP.NET.

Wybrane mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych. Omówienie podstawowych problemów bezpieczeństwa związanych z mechanizmami logowania, przesyłania i gromadzenia haseł oraz szyfrowania przesyłanej treści.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: praca w grupach, zajęcia praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 60%

Literatura podstawowa

1.      Liberty J, Hurwitz D, ASP.NET programowanie, Helion, 2007.

2.      Walther S, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, Helion, 2008.

3.      Pinkoń K., ABC Internetu, Helion, 1998.

Literatura uzupełniająca

1.      Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa 2001.

2.      Coburg R, SQL dla każdego, Helion , 2001.

3.      Danowski B., Abc Tworzenia Stron WWW, Helion, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 11:52)