SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci bezprzewodowe
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SB
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Emil Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawami budowy, funkcjonowania i konfigurowania sieci bezprzewodowych,

- zapoznanie studentów z architekturą komunikacyjną i wybranymi standardami sieci bezprzewodowych,

- ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie projektowania sieci bezprzewodowych.

Wymagania wstępne

Sieci komputerowe I i II

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych: Bezprzewodowe media transmisyjne. Podział sieci bezprzewodowych. Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej. Dobór parametrów systemu radiokomunikacyjnego. Bezprzewodowe sieci WLAN: Topologie sieci WLAN, Sieci WLAN IEEE 802.11a/b/g. Mechanizmy dostępu do nośnika. Warstwa fizyczna sieci WLAN: Budowa i parametry warstwy fizycznej. Technologie warstwy fizycznej. Warstwa MAC: Format ramki. Operacje w warstwie MAC. Łączenie się stacji bezprzewodowych. Skanowanie aktywne i pasywne. Uwierzytelnianie. Kojarzenie. Problem ukrytego węzła. Praca w trybie oszczędnym. Punkty dostępowe: Rodzaje punktów dostępowych. Tryby pracy punktu dostępowego. Konfiguracja punktu dostępowego. Bezprzewodowe sieci WPAN: Sieci Bluetooth i ZigBee. Charakterystyka funkcjonalna i obszary zastosowań. Bezprzewodowe sieci dostępowe do Internetu: Sieci WiMax i sieci LTE. Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej: Zabezpieczanie stacji bezprzewodowych. Bezpieczeństwo punktu dostępowego. Identyfikatory SSID. Filtrowanie. Protokół WEP i uwierzytelnianie. Szkielet uwierzytelniania IEEE 802.1x. Szyfrowanie AES. Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka 173 Bezprzewodowe sieci VPN. Mobilność w sieciach bezprzewodowych: Charakterystyka roamingu. Roaming w warstwie 2. Roaming w warstwie 3 - Mobile IP. Projektowanie sieci bezprzewodowych: Zasady projektowania sieci WLAN. Projektowanie sieci pojemnościowych i odległościowych. Projektowanie hot spotów. Analiza sieci WLAN. Zwiększenie wydajności sieci WLAN.

Metody kształcenia

wykład: dyskusja, konsultacje, metoda przypadków, wykład konwencjonalny,

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne,

projekt: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przeiwdzianych ćwiczeń laboratoryjnych

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny ze wszystkich rozdzajów zajęć. Składowe oceny końcowej: wykład: 50% + laboratorium: 25% + projekt: 25%.

Literatura podstawowa

  1. Gast S.M.: 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion. Gliwice, 2003.
  2. Lewis W.: Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2008.
  3. Poter B., Fleck B.: 802.11 Bezpieczeństwo. Helion. Gliwice, 2004.
  4. Roshan P., Leary J.: Bezprzewodowe sieci LAN. Mikom, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Engst A., Fleishman G.: Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik. Helion, Gliwice 2005.
  2. Gajewski P., Wszelak S.: Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKŁ, Warszawa, 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Emil Michta, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2017 12:32)