SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administrowanie systemami informatycznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administrowanie systemami informatycznymi
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-ASI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
 • dr inż. Jacek Bieganowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie studenta z procedurą instalacji i konfiguracji wybranych systemów operacyjnych oraz urządzeń sieciowych.
 2. Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami administratora i użytkownika systemów klasy Windows, UNIX/Linux.
 3. Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami informatycznymi przydatnymi w pracy użytkownika i administratora systemów operacyjnych.
 4. Zapoznanie studenta z pracą w środowiskach maszyn wirtualnych.

Wymagania wstępne

Systemy operacyjne, Bazy danych, Sieci komputerowe

Zakres tematyczny

Zarządzanie i praca z systemami operacyjnymi Windows, Windows Server oraz UNIX/Linux. Konfigurowanie serwerów, domen, klastrów i stacji roboczych. Usługi serwerowe: poczta elektroniczna, DNS, ochrona antywirusowa, bazy danych, systemy antyspamowe. Kopie bezpieczeństwa, zabezpieczanie przed awariami oraz odtwarzanie danych po awarii. Różne strategie odzyskiwania danych (odtwarzanie pełne, częściowe, do pewnego punktu w przeszłości). Konfiguracja urządzeń i usług sieciowych: zapory ogniowe, wirtualne sieci prywatne, translacja NAT, serwer DHCP, serwer NTP. Zdalne konfigurowanie i praca na stacjach roboczych. Systemy zarządzania wersjami oprogramowania. Wirtualne maszyny. Podstawy języków skryptowych niezbędnych do wykonywania podstawowych skryptów administracyjnych. Automatyczne uruchamianie skryptów.

Metody kształcenia

wykład: zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: praca w grupach, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.  

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze. 

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 30% +  projekt: 40%

Literatura podstawowa

 1. Cezary Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, Poznań 2002.
 2. Jerzy Marczyński, UNIX użytkowanie i administrowanie. wydanie 2, Helion, Gliwice 2000.
 3. Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone, Helion 2014
 4. Dokumentacja firmowa urządzeń MikroTik. Pozycje wskazane przez prowadzącego
 5. Dokumentacja pakietu OpenVPN.

Literatura uzupełniająca

Dokumentacja firmowa wybranego Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD). Pozycje wskazane przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Bieganowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 21:15)