SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PWSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  technikami  tworzenia  wielowarstwowych  portali internetowych zrealizowanych w technologii Java 2 Enterprise Edition lub Microsoft .Net. 
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w  zakresie projektowania i implementowania wielowarstwowych  portali  internetowych  zrealizowanych  w  technologii  Java  2  Enterprise Edition lub Microsoft .Net.

Wymagania wstępne

Programowanie  obiektowe,  
Język  Java  i  technologie Web,  
Programowanie  współbieżne  i rozproszone. 

Zakres tematyczny

Warstwa prezentacji: tworzenie aplikacji WWW. Technologie tworzenia dynamicznych stron WWW oraz bogatych aplikacji internetowych (RIA). 
Usługi  sieciowe:  Budowanie  usług  sieciowych  w  oparciu  o  technologię  Java API  for  XML Web Services. Wykorzystanie technologii SOAP. 
Warstwa  komponentów:  Pojęcie  kontenera.  Proces  wdrożenia.  Komponenty  sesyjne  i wzbudzane komunikatem. 
Warstwa  danych:  Standard  mapowania  obiektowo-relacyjnego.  Struktury  danych  na poszczególnych warstwach systemu internetowego. 
Dodatkowe  usługi:  Mechanizm  bezpieczeństwa  w  aplikacji  wielowarstwowych.  Wzorce projektowe i internetowych systemach wielowarstwowych. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny 
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne 
projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Projekt  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z  realizacji  zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku semestru 
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30% 

Literatura podstawowa

 1. Eric Jendrock, Jennifer Ball, Debbie Carson, Ian Evans, Scott Fordin, Kim Haase: The Java EE 5 Tutorial For Sun Java System Application Server 9.1; October 2008;   
 2. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks : core J2EE. Wzorce projektowe; Wydawnictwo Helion 2004;   
 3. Stephanie  Bodoff,  Eric  Armstrong,  Jennifer  Ball,  Debbie  Bode  Carson:  J2EE. Vademecum profesjonalisty; Wydawnictwo Helion 2005;   
 4. Sameer Tyagi, Keiron McCammon, Michael Vorburger, Heiko Bobzin: Core JAVA Data Objects; Wydawnictwo Helion 2004;   
 5. Bryan  Basham,  Kathy  Sierra,  Bert  Bates:  Head  First  Servlets  &  JSP;  Wydawnictwo Helion 2009;   
 6. William  Crawford,  Jonathan  Kaplan:  J2EE  Stosowanie  wzorców  projektowych; Wydawnictwo Helion 2004;   
 7. Perry S. C.: Core C# and .NET. Helion 2006   
 8. The C# Station ADO.NET Tutorial: http://www.csharp-station.com/Tutorials/AdoDotNet/   
 9. Moroney L.: Microsoft® Silverlight® 4 Step by Step. Microsoft Press 2010   
 10. Beres J., Evjen B., Rader D.: Professional Silverlight 4. Wrox Press 2010   
 11. Liberty J., Hurwitz D, MacDonald B.: ASP.NET 3.5 Programowanie. Helion 2010   
 12. Walther S.: ASP.NET 2.0 księga eksperta. Helion 2008 

Literatura uzupełniająca

 1. Joel  Scamray,  Mike  Shema:  Hakerzy  aplikacje  webowe.  Sekrety  zabezpieczeń aplikacji webowych; Wydawnictwo Translator s.c. 2002;  
 2. S.Graham,  S.Simeonov,  T.  Boubez,  D.  Davis,  G.  Daniels:  Java.  Usługi  WWW. Vademecum profesjonalisty; Wydawnictwo Helion 2003;   
 3. Alan Monnox: J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych; Wydawnictwo Helion 2005;   
 4. 101 LINQ Samples: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746   
 5. Boduch A.: Wstęp do programowania w języku C#. Helion 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:37)