SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie urządzeń mobilnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie urządzeń mobilnych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PUM
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Przemysław Jacewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania aplikacji interaktywnych dla platformy Android.

Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie dotykowych interfejsów użytkownika.

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia ograniczeń wypływających z budowy urządzeń mobilnych.

Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji mobilnych zorientowanych na przenośność.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania na platformę Android

Zakres tematyczny

Wykorzystanie usług systemowych – akcelerometr, czytnik pozycji GPS, aparat fotograficzny.

Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem sieci Bluetooth.

Usługi dostępne w ramach usługi Google Play – geofencing, położenia, ustawienia lokalizacji, usługi komunikacji bliskiej, usługi wspierania dobrej kondycji (zużycie kalorii, przebyte odległości, aktywność ruchowa), zabezpieczenia przy zastosowaniu tokenów.

Obsługa multimediów w sieci.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy

projekt: metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie pisemnej.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%

Literatura podstawowa

  1. Erik Hellman: Platforma Android. Nowe wyzwania, Helion, 2014.
  2. Satya Komatineni, Dave MacLean, Sayed Hashimi: Android 3. Tworzenie aplikacji, Helion, 2012.
  3. Ian F. Darwin: Android. Receptury, Helion, 2013.

Literatura uzupełniająca

  1. Adam Gerber, Clifton Craig: Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji, Helion 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:37)