SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie sieci komputerowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie sieci komputerowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PSK
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie  studentów  z  hierarchicznym  modelem  projektowania  oraz  cyklem życia konwergentnych sieci komputerowych.
  • Zapoznanie  studentów  z  technologiami,  usługami  i  protokołami  stosowanymi  w korporacyjnych sieciach komputerowych.
  • Zapoznanie  studentów  oraz  ukształtowanie  ich  umiejętności  w  zakresie  stosowania narzędzi program owych i sprzętowych wspierających proces projektowania konwergentnych sieciach komputerowych.

Wymagania wstępne

Sieci komputerowe I, Sieci komputerowe II

Zakres tematyczny

Sieci  i  usługi  w  małych  przedsiębiorstwach  oraz  u  dostawcy  usług  internetowych. Konfiguracja urządzeń sieciowych. Planowanie rozbudowy i modernizacji sieci. Planowanie struktury  adresacji  sieci.  Usługi  dostawców  usług  internetowych.  Odpowiedzialność  ISP. Routing i przełączanie w przedsiębiorstwach.  Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie. Metody  routowania  i  przełączanie  w  sieci  przedsiębiorstwa.  Wdrażanie  łączy  WAN  w przedsiębiorstwach. Rozwiązywanie problemów z siecią. Wprowadzenie do projektowania sieci   komputerowych.   Zalety   hierarchicznego   projektowania  sieci. Metodologiaprojektowania  sieci  komputerowych.  Role  warstw:  szkieletowej,  dystrybucji  i  dostępowej. Farmy serwerów oraz bezpieczeństwo sieci komputerowych. Rola łączności bezprzewodowej  w  sieciach  komputerowych.  Wsparcie  dla  pracy  zdalnej.  Określanie
wymagań.  Fazy cyklu  życia  sieci  komputerowej.  Proces  sprzedaży  sieci  komputerowe Przygotowanie  do  procesu  projektowania.  Identyfikacja  technicznych  wymagań  oraz ograniczeń. Identyfikacją wymagań odnoście zarządzania oraz monitorowania stanu sieci. Opis istniejącej  sieci. Dokumentowanie istniejącej  sieci.  Aktualizacja systemów operacyjnych urządzeń sieciowych. Rozbudowa urządzeń sieciowych. Projektowanie sieci
bezprzewodowych.  Dokumentacja  wymagań  stawianych  projektowanej  sieci.  Określenie wpływu aplikacji na projekt sieci. Rodzaje aplikacji sieciowych. Charakterystyka wymagań aplikacji  sieciowych.  Wprowadzenie  do  mechanizmów  zapewniania  jakości  usług  (QoS). Wymagania stawiane sieciom umożliwiającym przesyłanie głosu oraz wideo. Dokumentowanie  wykorzystywanych  aplikacji i  ruchu  w  sieci.  Tworzenie  projektu  sieci. Analiza  wymagań.  Wybór  odpowiedniej  topologii  sieci  komputerowej.  Projektowanie  sieci WAN  i  mechanizmów  pracy  zdalnej.  Projektowanie  rozmieszczenia  urządzeń  łączności bezprzewodowej.  Projektowanie  mechanizmów  zapewniania  bezpieczeństwa  w  sieciach. Adresacja  IP  w  projekcie sieci.  Projektowanie adresacji logicznej.  Schematy  adresacji  oraz nazw. Konsolidacja tras. Różnice w adresacji IPv4 i IPv6. Migracja z adresacji IPv4 do IPv6. Tworzenie prototypu sieci. Budowa prototypu sieci komputerowej. Testowanie projektu sieci. Testowanie  technologii  LAN oraz  urządzeń  sieciowych.  Testowanie  redundancji  zasobów. Testowanie  protokołów  routingu  oraz  schematu  adresacji.  Identyfikacją  ryzyka  i  słabości sieci. Tworzenie planu testów. Przygotowanie połączeń WAN. Budowa prototypu połączeń zdalnych.  Symulacja  i  testowanie  połączeń  WAN.  Testowanie  poprawności  wyboru
technologii WAN. Projektowanie systemu pracy zdalnej. Projektowanie struktury połączeń VPN. Przygotowanie oferty projektowej. Przygotowanie propozycji oferty projektowej. Opracowywanie planu wdrożenia zaprojektowanej sieci komputerowej. Szacowanie czasu i zasobów niezbędnych do zaimplementowania sieci. Prezentacja oferty projektowe

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji - wykład: test z progami punktowymi, egzamin w formie pisemnej - projekt: projekt.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50

Literatura podstawowa

  1. Józefiok A.: Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco, Helion, Gliwice, 2009.
  2. Oppenheimer P.: Cisco. Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
  3. Scott Mueller, Terry W. Ogletree, Mark Edward Soper: Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V, Helion, Gliwice, 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Jakubowska A. i inni: Akademia sieci Cisco. Semestr 1-4, Mikom, W-wa, 2007.
  2. Ross  J.:  Sieci  bezprzewodowe.  Przewodnik  po  sieciach  Wi-Fi  i  szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych, Helion, Gliwice, 2009.
  3. Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion, Gliwice, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-04-2017 13:46)