SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci konwergentne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci konwergentne
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SK
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z ideą sieci konwergentnych

- przedstawienie stosowanych protokołów i standardów w sieciach konwergentnych

- zapoznanie studentów z problematyką związaną z integracją usług cyfrowych i analogowych

- ukształtowanie umiejętności integrowania działających sieci z nowymi usługami sieciowymi
(cyfrowymi i analogowymi)
- zapoznanie studentów z metodami zapewniania jakości (QoS) w sieciach komputerowych

Wymagania wstępne

Sieci Komputerowe

Zakres tematyczny

Konwergentne sieci teletransmisyjne. Idea i charakterystyka. Architektura. Technologie stosowane w sieciach konwergentnych. Kierunki rozwoju. Skalowalność sieci. Usługi w sieciach konwergentnych. Typy usług w sieciach i ich wymagania.

Protokół IPv6.

VoIP i strumienie wideo. Protokoły SIP, H.323, RTP, RTCP. Integracja sieci z komutacją kanałów i sieci z przełączaniem pakietów. Urządzenia i usługi w sieciach VoIP. Zastosowanie VLANów w celu wczesnej oznakowania ruchu pochodzącego z sieci VoIP.

Typy ruchu danych cyfrowych w sieciach konwergentnych. Wymagane parametry dla standardowych usług udostępnianych w sieci. Klasyfikacja danych. Protokół NBAR. Znakowanie ruchu na poziomie warstwy 2. OSI - CoS i warstwy 3.- ToS i DSCP.

Modele zapewniania jakości usług, ich zalety i wady: Best-Effort, IntServ (mechanizm RSVP) i DiffServ

Mechanizmy kolejkowania ruchu sieciowego: FIFO, WFQ, CBWFQ i LLQ

Mechanizmy zarządzania przeciążeniami w sieciach: RED, WRED, CBWRED

Bezpieczeństwo sieci konwergentnych. Wpływ Firewalli na wydajność sieci. Integracja z rozwiązaniami VPN.

Podstawy projektowania sieci konwergentnych.

Przykładowe metody wdrażania mechanizmów QoS w sieciach konwergentnych: CISCO AutoQoS.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja  

projekt: metoda projektu indywidualnego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z sprawdzianów wiedzy w formie pisemnej, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Projekt – poprawne wykonanie projektu

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%

Literatura podstawowa

1.      Gary A. Donahue: Wojownik Sieci, (Wyd. II), Helion, O’Reilly, 2012

2.      Mueller S.: APIs and Protocols For Convergent Network Services, McGraw-Hill, 2002

3.      Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion 2007

4.      Serafin M.: Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych, Helion 2008

5.      Wallance H.: Authorized Self-Study Guide Cisco Voice Over IP (CVoice), 2006, Cisco Press

Literatura uzupełniająca

1.      Karanjit S. Siyan, Tim Parker, TCP/IP. Księga eksperta. Wydanie II, Helion 2002,

2.      Pr. zbiorowa, Session Initiation Protocol (SIP): Controlling Convergent Networks, McGraw-Hill, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:37)