SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFP-OŹEiPE- PO
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej i cieplnej jak również z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ich ładowania.  

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zasoby energetyczne na świecie. Wykorzystanie energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych i kolektorach cieplnych. Elektrownie wodne. Elektrownie wiatrowe. Wytwarzanie i wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych. Biopaliwa i biomasa. Magazyny energii. Pojazdy elektryczne i hybrydowe. Systemy ładowania pojazdów elektrycznych i systemy V2G.      

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego.  

Literatura podstawowa

1.    Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.

2.    Lewandowski W., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa, 2001.

3.    Marecki J., Podstawy przemian energii, WNT, Warszawa, 1995.

4.    Luque A., Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons, 2003.

5.    O'Hayre R., Fuel Cell Fundamentals, John Wiley & Sons, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 10:33)