SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informatyczne w medycynie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w medycynie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-02_15W_pNadGenQTURJ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania medycznymi bazami danych
 • zapoznanie studentów z architekturą systemów informatycznych wspomagających pracę szpitala oraz ukształtowanie umiejętności wyboru właściwego systemu informatycznego i jego wdrożenia w jednostkach służby zdrowia
 • zapoznanie studentów z zaawansowanymi systemami komputerowymi wspierającymi diagnostykę i terapię oraz ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania i utrzymywania sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego

Wymagania wstępne

techniki obrazowania medycznego, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, automatyczne systemy diagnostyki medycznej

Zakres tematyczny

Bazy danych w medycynie. Modelowanie struktur danych za pomocą diagramów związków encji. Systemy zarządzania bazami danych. Podstawy języka SQL. Tworzenie i edycja struktur danych w bazach danych. Elektroniczna kartoteka pacjenta. Aspekty dostępności i bezpieczeństwa danych medycznych.

Systemy informatyczne wspomagające pracę jednostek służby zdrowia. Zintegrowany system informatyczny szpitala. System archiwizacji i dystrybucji obrazów. Standardy i protokoły wykorzystywane do transmisji i zapisu danych medycznych. Integracja systemów medycznych w szpitalu. Metody wdrażania systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia.

Systemy komputerowe w terapii i diagnostyce. Systemy elektrodiagnostyki medycznej i diagnostyki obrazowej. Terapeutyczne urządzenia programowalne. Standaryzacja diagnostyki i terapii. Automatyzacja i wspomaganie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Metody wdrażania elektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny, dyskusja
Laboratorium - ćwiczenia laboratoryjne, przykłady

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich testów i sprawdzianów
laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i referatów
ocena końcowa = 0.5 ocena zaliczenia z formy zajęć wykład + 0.5 ocena zaliczenia z formy zajęć laboratorium

Literatura podstawowa

 1. Huang H. K.: PACS and Imaging Informatics, John Willey & Sons, New Jersey, 2010.
 2. Pianykh O. S.: Digital Imagine and Comunication in Medicine (DICOM), Springer, 2008.
 3. Piętka E.: Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, PWN 2004.
 4. Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E. (red.): Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia Tom 7, Exit, 2003.
 5. Tadeusiewicz, R., Wajs ,W. (red): Informatyka Medyczna, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1999.
 6. Rudowski R. (red): Informatyka medyczna, PWN, 2003.
 7. Roterman-Konieczna I.: Elementy informatyki medycznej 1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 8. Cieciura M., Olchowik W.: Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych, VIZJA PRESS&IT, 2009.
 9. Cieciura M., Olchowik W.: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, VIZJA PRESS&IT, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Drever K., Hirschorn D., Thrall J.H., Mehta A. (red): PACS: A Guide to the Digital Revolution, Springer, 2006.
 2. Branstetter B. F. (red.): Practical Imaging Informatics: Foundations and Applications for PACS Professionals, Springer, 2009.
 3. Cytowski J., Gielecki J., Gola A.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, Exit, 2008.
 4. Nałęcz, M. (red.): Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Tom 6: Informatyka medyczna. WKiŁ, Warszawa 1991.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-05-2017 10:37)