SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria rehabilitacji ruchowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria rehabilitacji ruchowej
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-10_15L_pNadGenHP5NF
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności projektowania i stosowania protez oraz urządzeń ortopedycznych i wspomagających w rehabilitacji ruchowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład obejmuje: Inżynieria biomedyczna w rehabilitacji. Systematyka inżynierii rehabilitacyjnej. Analiza, ocena ruchu i chodu człowieka. Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych i górnych (ortozy, protezy) oraz kręgosłupa. Nowoczesne techniki wspomagania funkcji uszkodzonych kończyn – bioprotezy, funkcjonalna stymulacja elektryczna – aparaty stymulacyjne. Wózki inwalidzkie. Wprowadzenie do medycyny fizykalnej. Mechanoterapia (opatrunki unieruchamiające, wyciągi, aparaty rehabilitacyjne, obuwie ortopedyczne). Balneoterapia

Laboratorium obejmuje: Wyznaczanie ruchliwości oraz stopni swobody łańcuchów biokinematycznych oraz zakresy ruchomości stawów, Analiza położenia przyczepów mięśniowych oraz ruchliwości stawów, ćwiczenia wybranych grup mięśniowych, diagnostyka kręgosłupa, diagnostyka i analiza chodu, ocena diagnostyczna pacjenta, analiza położenia środka ciężkości ciała w czasie ruchu.

Projekt obejmuje: Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacji, analiza metod i technik rehabilitacji wybranych schorzeń narządów ruchu, zasady planowania procesu rehabilitacji, konsultacje medyczne, projekt koncepcyjny urządzenia mechatronicznego wspomagającego proces rehabilitacji wybranego schorzenia, ocena rozwiązania pod kątem skuteczności procesu rehabilitacji, możliwości techniczne wykonania urządzenia, warunki i przepisy dotyczące wytwarzania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, projekt układu sterowania urządzenia, wybór elementów wykonawczych i czujników, przygotowanie dokumentacji technicznej, rysunek złożeniowy urządzenia, rysunki wykonawcze, algorytmy sterowania, ocena projektów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, praca zespołowa podczas wykonania projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Laboratorium: zaliczenie na ocenę (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i przyjęcie przez prowadzącego sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych)

Projekt: zaliczenie na ocenę (warunkiem zaliczenia projektu jest wykonanie i przyjęcie przez prowadzącego projektu)

Literatura podstawowa

1. Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacji, Tom 5.
2. Podstawy inżynierii biomedycznej, TOM I, pod red. Prof.. R. Tadeusiewicza i prof. P.Augustyniaka
3. T. Bober, J. Zawadzki, Biomechanika układu ruchu człowieka.
4. C. Ross Ethier, Craig A. Simmons, Introductory Biomechanics.
5. Romuald Będziński, Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997
6. B. Kolster, G. Ebelt-Paprotny Poradnik fizjoterapeuty, Osolineum, 1996
7. Dega., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1996
8. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1993
9. Dega W., Milanowska K. (red), Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1983
10.Nawotny J., Podstawy fizjoterapii, T1. Wyd. Kasper, Kraków 2004
11.Kwolek A (red.), Rehabilitacja medyczna, T.1. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2002
12.Kwolek A (red.), Rehabilitacja medyczna, T.2. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2002
13.Górski J. (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1. Dziak A.: Ćwiczenia usprawniające w uszkodzeniach kości i stawów. PZWL, Warszawa 1990
2. Encyklopedyczny Słownik Rehabilitacji, 1986
3. Grochmal S., Zielińska- Chrzanowska S.: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. PZWL, Warszawa 1986
4. Borkowska M. (red): ABC rehabilitacji dzieci. Najczęstsze schorzenia narządu ruchu. Wyd. Pelikan, Warszawa 1989.
5. Bruhl W. : Zarys reumatologii. PZWL, Warszawa 1987.
6. Hulek A. (red.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. PZWL, Warszawa 1986
7. KiwerskiJ., Kowalski M., Krasuski M.: Schorzenia i urazy kręgosłupa. PZWL, Warszawa 1997
8. Kuch J.: Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1989
9. Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne. PWN, Warszawa 1987
10.Larkowa H.: Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. PZWL, Warszawa 1970
11.Morissey A.: Pielęgniarstwo rehabilitacyjne. PZWL, Warszawa 1975
12.Rutkowska E. (red): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wyd. Czelej, Lublin 2002
13.Schiefele J., Staudt I., Dach M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2004
14.Sęk H. (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
15.Zimmermann – Górska J.: Choroby reumatyczne. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 1989
16.Kiwerski J. E., Następstwa unieruchomienia dla funkcji organizmu. W: Kwolek A., (red.),
Rehabilitacja medyczna, T.2. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2002
17.Milanowska K., Kinezyterapia. Gimnastyka lecznicza. PZWL, Warszawa 1970
18.Chojnacka-Szawłowska G., Szawłowski K., Rehabilitacja medyczna. Agencja Wydawniczo Informacyjna, Warszawa 1994
19.Nowak E., Ocena funkcjonalna ręki dziecka na potrzeby projektowania i rehabilitacji. IPW, Warszawa 1999 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:06)