SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badania i oceny układów biomechanicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badania i oceny układów biomechanicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-13_15W_pNadGenEGWHH
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu modelowania oraz metod oceny układów biomechanicznych, wykorzystywanych w pracach projektowych i badawczych.

Wymagania wstępne

Zalecana podstawowa znajomość zagadnień z biomechaniki inżynierskiej, projektowania układów biomechanicznych

Zakres tematyczny

Treść wykładowa Podstawowe zagadnienia z zakresu biomechaniki inżynierskiej, Elementy, własności i funkcje biernego oraz czynnego układu ruchu człowieka. Elementy implantologii i rehabilitacji; omówienie wyrobów medycznych (urządzenia do rehabilitacji, implanty, protezy, narzędzia chirurgiczne, itp.) w kontekście przypisanych funkcji. Przegląd metod badawczych oceny przydatności wyrobu medycznego. Badania inżynierskie, bioinżynierskie, biologiczne, kliniczne. Badania in vitro oraz in vivo. Wymogi dotyczące wyrobów medycznych, klasyfikacja. Kryteria oceny. Dyrektywy i wytyczne normatywne. Bezpieczeństwo i analiza ryzyka. Urządzenia i aparatura diagnostyczna oraz badawczo-pomiarowa. Budowa i zasada działania. Laboratorium badawczo-pomiarowe. Wytyczne prowadzenia eksperymentu, metody oceny wyników badań.

Treść laboratoryjna: Badania in vitro z wykorzystaniem materiałów implantowych oraz preparatów kostnych. Badania inżynierskie – symulacyjne. Badania stanu i własności powierzchni materiałów implantowych (metalowych i niemetalowych), chropowatości i mikrotwardości/twardości, własności biotribologicznych węzłów połączeń, odporności korozyjnej, jakości powierzchni (mikroskopia skaningowa). Badania wytrzymałościowe wytypowanych biomateriałów i tkanek. Opracowanie wytypowanej metodyki badawczej. Opracowanie analizy ryzyka dla wybranego wyrobu o zastosowaniu w lecznictwie/rehabilitacji.

Metody kształcenia

Przekazywanie treści wykładów z wykorzystaniem przede wszystkim prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów dydaktycznych z merytorycznego zakresu przedmiotu. Podczas zajęć laboratoryjnych - praca w zespołach realizujących przewidziany temat z listy tematów podanych na początku semestru.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (obejmujących ocenę z odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej oraz ocenę ze sprawozdania) ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem laboratorium podanym na początku semestru.

Literatura podstawowa

1. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza: Biomechanika i Inżyniera Rehabilitacyjna, EXIT, Warszawa 2004.

2. T. Bober T., J. Zawadzki: Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK, Wrocław 2006.

3. J. W. Błaszczyk: Biomechanika kliniczna, PWWL, Warszawa, 2004.

4. R. Będziński: Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 5. C. Ross Ethier, Craig A. Simmons: Introductory Biomechanics, Cambridge University Press, 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Normu ASTM, ISO-PN.

2. Czasopisma branżowe, np. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Engineering of Biomaterials

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:06)