SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-24_15W_pNadGenIOWCJ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje cykl wykładów dotyczących wybranych zagadnień inżynierii biomedycznej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Literatura proponowana przez poszczególnych wykładowców.

Literatura uzupełniająca

1. Literatura proponowana przez poszczególnych wykładowców.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:06)