SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia inżynierskie w medycynie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia inżynierskie w medycynie I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-01
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami inżynierskimi z zakresu medycznego oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania prostych problemów inżynierskich związanych z szeroko rozumianą medycyną przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi komputerowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Analiza statystyczna w medycynie (wybrane zagadnienia typu weryfikacja hipotez statystycznych, analiza korelacji, analiza regresji, analiza wielokrotna, raport statystyczny). Analiza skupień (algorytmy hierarchiczne i niehierarchiczne). Metody planowania eksperymentu (dwupoziomowe, trójpoziomowe, wielopoziomowe, sypleksowe, optymalne). Ocena jakości produkty/procesu (analiza morfologiczna, metoda FMEA, metoda QFD). Metoda elementów skończonych. Metody sztucznej inteligencji (algorytmy genetyczne/ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe, sztuczne systemy immunologiczne). Optymalizacja jedno- i wielokryterialna. Wrowadzenie do metody elementów skończonych. Warunki brzegowe i brzegowo- poczatkowe. Weryfikacja wyników symulacji. Zagadnienia niliniowości. Problemy w zagadnieniach kontaktowych.

Treść laboratoryjna:

Analiza statystyczna na określonych zbiorach danych w wykorzystaniem pakiety statystycznego Statistica 8. Analiza skupień określonych zbiorowości danych w zastosowaniem pakietu Statistica 8. Tworzenie planów eksperymentu dla wybranych zadań w wykorzystaniem pakietu Statistica 8. Analiza morfologiczna, analiza FMEA i analiza QFD określonych wybranych zagadnień. Zastosowanie AG/AE do poszukiwania rozwiązań w przypadku optymalizacji wielokryterialnej. Analiza MES wybranego elementu, np. implantu. Zagadnienie kontaktu w modelowaniu MES. 

Metody kształcenia

Wykład: wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Laboratorium: praca indywidualna lub zespołowa na stanowiskach komputerowych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Po zrealizowaniu zadania przygotowywanie raportu zawierającego analizę wyników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Laboratorium: zaliczenie na ocenę (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i przyjęcie przez prowadzącego sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych)

Literatura podstawowa

1. King M.R., Mody N.A., Numerical and statistical methods for bioengineering, 2011

2. Rakowski G., Kacprzyk Z., MES w mechanice konstrukcji, Warszawa, 2005.

3. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk, 2003.

4. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa, 2003.

5. Gach D., Wykorzystanie analizy morfologicznej w rozwiązywaniu problemów, QnowHow.pl, 2005.

6. Osowski O., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa, 1997.

7. Myszewski J.M., a.. b.. c.. FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad), Warszawa, 1995.

8. Atkinson A.C., Donev A.N., Optimum experimental designs, Oxford, 1992.

9. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa, 1976.

10. Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa, 1984

Literatura uzupełniająca

1. Zdanowicz R., Kost G., Wykorzystanie metody FMEA do poprawy jakości produktów, „Problemy jakości” nr 7/2001.

2. Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa, 1995.

3. Dacko M., Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T., Wieczorek M., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa, 1994.

4. Martyniak Z., Wstęp do inwentyki, Kraków, 1997.

5. Mańczak K., Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa, 1979.

6. Kasprzycki B.L., Planowanie eksperymentu. Podstawy matematyczne, WNT, Warszawa, 1976.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2018 14:16)