SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy informatyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy informatyki
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-07_15L_pNadGenBSWF9
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w świat szeroko pojętej informatyki oraz zaznajomienie ich z nowoczesnymi trendami we współczesnym świecie.

Wymagania wstępne

Podstawowa obsługa komputera. Technologie informacyjne.

Zakres tematyczny

Architektura systemów komputerowych. Algorytmy. Języki programowania. Programowanie proceduralne i obiektowe. Kompilatory. Bazy danych i relacyjne bazy danych. Podstawy sztucznej inteligencji - bazy wiedzy i systemy eksperckie w zastosowaniu do systemów komputerowego wspomagania zarządzania i kierowania. Analiza obrazu i przetwarzanie sygnałów. Sieci komputerowe - klasyfikacja, architektura, protokoły. Sprzęt sieciowy, oprogramowanie. Zarządzanie sieciami. Zasady pracy w sieciach komputerowych. Wersje sieciowe oprogramowania użytkowego. Internet. Hipertekst. Metody zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych. Informacje i usługi sieciowe. Komputerowe wspomaganie w systemach zarządzania i kierowania.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa, 2006.
 2. Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszawa, 2001 (1992, 2000).
 3. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004.
 4. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005.
 5. Sportack M., Sieci komputerowe. Księga eksperta, Wydaw. HELION, Gliwice 2008.
 6. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Warszawa, 2009 (2003).
 7. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Gdańsk 2010.
 8. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod redakcją Anny Rokickiej-Broniatowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2004 (2002).

Literatura uzupełniająca

 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2003.
 2. Flanczewski S.: ACCESS w biurze i nie tylko, Helion, Warszawa, 2007.
 3. Jankowski B., Regmunt A.: Bazy danych. Uczymy się na przykładach, MIKOM, Warszawa, 2004.
 4. Kopertowska M.: Arkusze kalkulacyjne, PWN, Warszawa, 2006.
 5. Liengme B.V.: Microsoft Excel w nauce i technice, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2002.
 6. Schetina E., Green K., Carlson I.: Bezpieczeństwo w sieci, Gliwice, 2002.
 7. Wstęp do informatyki, praca zbiorowa pod red. Bogdana Stefanowicza AOW PLJ, Warszawa, 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)