SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej umiejętności graficznego przedstawiania elementów maszyn i wykonania projektów utworów inżynierskich z zastosowaniem komputerowego wspomagania.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny

Zakres tematyczny

W ramach laboratorium realizowane są następujące zagadnienia: Rodzaje grafiki i programy komputerowe wspomagające projektowanie w grafice inżynierskiej. Zapoznanie się ze środowiskiem systemu komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Podstawowe narzędzia rysunkowe. Geometryczne kształtowanie form technicznych. Modyfikacje obiektów. Rodzaje linii i sposoby kreskowania. Warstwy, widoki i teksty. Metody wymiarowania elementów. Bloki i ich atrybuty. Rysowanie precyzyjne i biblioteki symboli w rysunkach technicznych. Elementy modelowania przestrzennego (bryły proste i powierzchnie) i wizualizacja obiektów.

Metody kształcenia

Metody praktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne przy komputerach (instrukcje przygotowane przez prowadzącego).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzenie umiejętności wykonywania rysunków obiektów geometrycznych w środowisku grafiki inżynierskiej i wykorzystania funkcji oprogramowania w formie ćwiczeń podsumowujących na ocenę po każdej partii materiału. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń sprawdzających.

Literatura podstawowa

1.    Januszewski B., Bieniasz J.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej Cz. I, Cz. II. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.

2.    Mazur J., Kosiński K., Polakowski K,, Grafika Inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

3.    Nieoczym A., Grafika inżynierska i podstawy konstruowania. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008.

4.    Suseł M., Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

Literatura uzupełniająca

1.    Chlebus E., Techniki komputerowe CAD w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa, 2002.

2.   Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

3.   Wawer M., Grafika inżynierska. Przykłady modelowania 2D i 3D MegaCAD.  Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2005 i 2006.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 09:55)