SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-11_15Ć_pNadGenYLSTS
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przypomnienie, rozszerzenie i ujednolicenie poziomu ogólnej wiedzy na temat środowiska i wzajemnych oddziaływań między nieożywionymi i ożywionymi jego składowymi. Zaprezentowanie definicji i zasad działania podstawowych praw ekologicznych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Zakres tematyczny

Funkcjonowanie i charakterystyka środowiska przyrodniczego. Podstawowe pojęcia z ekologii i ochrony środowiska. Wskaźniki określające funkcje ekologiczne środowiska - potencjał środowiska i pojemność środowiska. Charakterystyka ekosystemów oraz wzajemne relacje elementów biotycznych i abiotycznych środowiska. Wybrane działy ekologii. Ekologia i jej związek z różnymi dziedzinami wiedzy. Ekosystem struktura, funkcjonowanie i produktywność. Stany równowagi i zagrożenia środowiska przyrodniczego. Czynniki ograniczające rozwój organizmów. Skażenie i próg szkodliwości. Sukcesja ekologiczna i jej znaczenie w środowisku przyrodniczym. Wybrane problemy degradacji środowiska przyrodniczego. Degradacja i ochrona komponentów środowiska: atmosfery, litosfery, pedosfery, hydrosfery i biosfery. Źródła i systemy informacji o stanie aktualnym oraz o zmianach zachodzących w środowisku. Waloryzacja, rewitalizacja i rekultywacja środowiska przyrodniczego. Rola centralnych i terenowych urzędów administracji rządowej oraz samorządowej w zarządzaniu środowiskiem i jego ochroną. Oceny oddziaływania na środowisko. Pozwolenia na korzystanie z poszczególnych komponentów środowiska. Opłaty i kary za zanieczyszczenie powietrza, zasobów wodnych, wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego i leśnego, składowanie odpadów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy
Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny egzaminacyjnego pisemnego testu/kolokwium.

Ćwiczenia: Zaliczenie po spełnieniu następujących warunków:
- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu.

Literatura podstawowa

  1. Strzałko J. i Mossor- Pietraszewska T. (Red.) Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa, Poznań 1999.
  2. Lonc E., Kartowicz E. Ekologia i ochrona środowiska. Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2005.
  3. Zimny H., Wybrane zagadnienia z ekologii. Wyd. SGGW Warszawa 1994.
  4. Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. PWN pod redakcją J. Strzałko i T. Mosso-Pietraszewskiej, Warszawa-Poznań 1999.
  5. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. Ochrona biosfery. Wyd. PWE, Warszawa 2007.
  6. Krebs Ch. J. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Stawicka, J., Szymczak-Piatek M., Wieczorek, J., 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wydawnictwo SGGW.
  2. Żarska B. 2005. Ochrona Krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 17:12)