SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii i socjologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii i socjologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-13_15Ć_pNadGenGPO95
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu psychologii i socjologii oraz metodami  wywierania wpływu na ludzi, wyróżniania i określania podstawowych różnic indywidualnych między ludźmi (temperament i inteligencja, rozumienia najpopularniejszych zaburzeń psychiki).

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wyjaśnienie kluczowych pojęć z zakresu socjologii i psychologii. Sylwetka socjologa i psychologa. Badania psychologiczne: metody i plany badawcze oraz etyka badań. Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania. Metody i narzędzia badawcze stosowane w psychologii i socjologii. Empiryczne poznawanie społeczeństwa. Grupa społeczna jako przedmiot zainteresowania socjologii. Małe grupy jako mikrostruktury społeczne. Współczesne kierunki rozwoju socjologii i psychologii. Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka. Znaczenie relacji między ludźmi – współpraca, konflikt, alienacja. Nawyki i rutyna wobec zachowań powodujących zagrożenia. Stres zawodowy, wypalenie zawodowe, pracoholizm – przyczyny, konsekwencje, metody ograniczania.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w formie pisemnego sprawdzianu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,  Gdańsk 2004

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Katowice 1999.

Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna – wybrane problemy, Warszawa 2002.

Wątroba W., Socjologia – wstęp do praktycznej wiedzy socjologicznej, Wrocław 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 12:43)