SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne aspekty procedur bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne aspekty procedur bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-23_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego, społecznego, krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego.

Wymagania wstępne

Student powinien mieć świadomość obowiązywania przepisów bezpieczeństwa i posiadać wstępne informacje na temat klasyfikacji zagrożeń.

Zakres tematyczny

 1. Prawo administracyjne. 
 2. Zasady współpracy z administracją publiczną.
 3. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych.
 4. Uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi.
 5. Zadania i kompetencje organów administracji w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
 6. Międzynarodowe aspekty prawne ochrony ludności.
 7. Unormowania formalno-prawne krajowe i unijne w zakresie ekologii oraz na wypadek awarii i katastrof chemicznych.
 8. Prawo bezpieczeństwa pracy.
 9. Prawne aspekty ochrony przed pożarami, powodziami, awariami, katastrofami budowlanymi oraz materiałami radioaktywnymi.
 10. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
 11. Prawo ochrony środowiska.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

Ćwiczenia: pogadanka, praca ze źródłem drukowanym, referat - dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0, 81%-90% - 4.5, 91%-100% - 5.0)

lub kolokwium pisemne z pytaniami problemowymi, oceniane wg. schematu:

Ocena: 

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim poziomie merytorycznym.

Ćwiczenia: Zaliczenie po spełnieniu następujących warunków:

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu.

Literatura podstawowa

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Kodeks pracy - DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2009.178.1380 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 4. Tarasiuk B., Czarniecki A., Suwiński W., Kierowanie obronnością państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 1998.
 5. Porada J.: Bezpieczeństwo i ratownictwo małych jednostek na polskich wodach przybrzeżnych i wewnętrznych.
 6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. - Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558.
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
 8. Czech E.K., Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe. Wydawnictwo Prawo i Ekonomia, Gdańsk 2006.
 9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. /Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). /Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108.
 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz.U.z 2002 r. Nr 7, poz. 58/.
 3. Ustawa z dn. 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu /Dz.U. Nr 27, poz. 676/.
 4. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej /Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1399 z póź. zm./ 9.
 5. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z póź. zm./.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz.U. Nr 123, poz. 779 z póź. zm./.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 13:03)