SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza ryzyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza ryzyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-24_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z metodami analizy ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i obliczeniowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu statystyki i metod matematycznych.

Zakres tematyczny

Zagrożenia a procesy stochastyczne. Procesy Markowa. Metoda Monte Carlo. Sieci Bayes'a. Elementy teorii masowej obsługi. Konstruowanie drzew błędów i drzew zdarzeń w analizie ryzyka. Pojęcia z zakresu ryzyka - zdarzenia niekorzystne, zdarzenia inicjujące, zdarzenia krytyczne. Zagrożenie potencjalne. Zagrożenie kinetyczne. Podział zagrożeń. Klasy zagrożeń chemicznych. Wypadki w miejscu pracy - awarie. Analiza zagrożeń występujących w pracy, w przemyśle i w usługach. Analiza zagrożeń naturalnych. Ryzyko zawodowe, ryzyko procesowe, ryzyko środowiskowe. Heurystyczne metody określania ryzyka. Szacowanie ryzyka. Określanie ryzyka metodą matryc ryzyka. Ocena skutków zdarzeń awaryjnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz, ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę z ćwiczeń odbywa się na podstawie bieżącej kontroli na zajęciach. Wykład zaliczany jest w formie pisemnej. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z taką samą wagą dla każdej formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

2.      Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Praca zbiorowa pod redakcją M.Zawieski, CIOP-PIB 2007.

3.      PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)