SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji społecznej oraz poszczególnymi systemami komunikowania społecznego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Komunikologia jako dyscyplina naukowa (etapy rozwoju nauki o komunikowaniu, podstawowe nurty teoretyczne). Komunikowanie jako proces. Komunikacja werbalna, niewerbalna, zasady komunikacji pisemnej, sztuka słuchania, zarządzanie przestrzenią. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i pozawerbalnej w pracy zawodowej. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania w komunikacji interpersonalnej – propozycje studentów. Systemy komunikowania społecznego: organizacyjny (komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie), publiczny (sztuka prezentacji i wystąpień publicznych), polityczny, masowy. Komunikacja międzykulturowa. Nietypowe sytuacje komunikacyjne (np. prowadzenie rozmów telefonicznych). Nowe technologie informatyczne jako narzędzie komunikowania się. Sytuacje konfliktowe a style komunikacji interpersonalnej.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, metoda projektu, różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w formie pisemnego sprawdzianu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice 1999.

Sorlin Pierre, Mass media. Kluczowe pojęcia, Wrocław 2001.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.

Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest, Wrocław 1996.

Wódz K., Wódz J. (red.), Funkcje komunikacji społecznej, Dąbrowa Górnicza 2003.

 

Literatura uzupełniająca

Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Lublin 2010.

Markiewicz K., Soroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Lublin 2009.

Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 12:45)