SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy ratownictwa medycznego i przemysłowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy ratownictwa medycznego i przemysłowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-37_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: podziału zagrożeń, podstaw ochrony przeciwpożarowej, organizacją systemu ratownictwa medycznego, zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacja zagrożenia życia i zdrowia.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z fizyki, ekologii oraz anatomii człowieka.

Zakres tematyczny

 1. Ochrona przeciwpożarowa umocowania prawne.
 2. System bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa.
 3. Zagrożenia i siły ratownicze niezbędne do podjęcia działań ratowniczych.
 4. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 5. Krajowy system Ratowniczo-Gaśniczy w Polsce.
 6. Ochrona przeciwpożarowa budynków i terenów.
 7. Warunki techniczne budynków.
 8. Zasady wyposażania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 9. Znaki bezpieczeństwa i ewakuacji stosowane w ochronie przeciwpożarowej i przewozie materiałów niebezpiecznych.
 10. Spawanie i zgrzewanie, jako potencjalne źródło powstania pożaru.
 11. Instalacje gaśnicze stałe i półstałe.
 12. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 13. Wybuchy, jako źródło zagrożenia dla budynków.
 14. Zapobieganie poważnym awariom zakładów pracy.
 15. Wybuchy, analiza stanowiska pracy, na których występuję atmosfera wybuchowa.
 16. Centra powiadamiania ratunkowego.
 17. Ratownictwo medyczne w Polsce.
 18. Zabezpieczenie imprez masowych.
 19. Zasady przygotowania się do zagrożenia powodziowego.
 20. Zarządzanie kryzysowe – zespoły zarządzania kryzysowego
 21. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy występujący w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy.

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, symulacje, studia przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Wykonanie wszystkich ćwiczeń i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0).
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Witold Skomra – Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. PRESSCOM Sp. z o.o Wrocław 2010.
 2. Dr hab. Józef Jan Skoczylas - Prawo ratownicze, Wydanie 2 Lexisexis, Warszawa 2011
 3. Praca zbiorowa. Matematyczno-komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów. MSW Warszawa 1989
 4. Paweł Borowski Franciszek Pawłowski. Pożary. Przyczyny i przebieg. Dochodzenia. Arkady 1981
 5. Własności palne, wybuchowe i toksyczne ważniejszych związków chemicznych. KGSP listopad 1978
 6. Ryszard Zieliński. Badania instalacji elektrycznej na miejscu pożaru. Wydawnictwo „Problemy Kryminalistyki 1992”
 7. Krystyna Pukacka. Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa. Komenda Główna Straży Pożarnych. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa 1982.
 8. Melania Pofit-Szczepańska. Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. Szkoła Aspirantów PSP - Kraków 1994 rok.
 9. Tomasz Sawicki. Badanie przyczyn pożarów. Mini słownik. ELAMED, Katowice 2008
 10. G.Struczyński, M.Świerżewski. Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1980.
 11. Zasady postępowania ratowniczego. Firex 2004.
 12. Paweł Krzystolik - praca zbiorowa. Ochrona budynków przed zagrożeniem i wybuchem gazu. GIG Katowice 2002.
 13. Praca zbiorowa. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. COBO-PROFIL 2002
 14. Stefan Wilczkowski. Środki gaśnicze. Szkoła Aspirantów PSP. Kraków 1995
 15. Mirosław Zdanowski. Zapobieganie pożarom i wybuchom gazowych paliw energetycznych. Instytut Wydawniczy ZZ Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

 1. Zbiór referatów. Badanie przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2003
 2. Zbiór referatów Badania przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2005
 3. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)