SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania bezpieczeństwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania bezpieczeństwem
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-38_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z problematyką wykorzystania zasad zarządzania bezpieczeństwem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zarządzania czynnikami ryzyka zgodnie z wymaganiami Dyrektyw europejskich i przepisów polskich oraz dostosowywania firmy do wymagań bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnych aspektów i procedur bezpieczeństwa, analizy ryzyka, technik wytwarzania, logistyki w bezpieczeństwie i monitorowana zagrożeń bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg polskiej normy PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania.
 2. Wymagania normy PN-N-18001:2004.
 3. Wymagania prawne.
 4. Typowanie działań korygujących i zapobiegawczych, podejmowanych w celu wyeliminowania przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności realizacji procesów pracy i bezpieczeństwa procesowego.
 5. Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem jako cel strategiczny w rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
 6. Zarządzania czynnikami ryzyka w procesie dostosowywania firmy do wymagań bezpieczeństwa i zmian legislacyjnych.
 7. Analiza wytycznych norm krajowych PN–N–18001:2004, PN-N–18002:2002 oraz komplementarnych do nich międzynarodowych specyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (normy OHSAS).
 8. Znaczenie procedur certyfikacji na zgodność z normami OHSAS i PN -18000 jako narzędzi kreowania wizerunku przedsiębiorstw przyjaznych humanizacji procesu pracy.
 9. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi określonymi w dyrektywach nowego podejścia (wyjaśnienie pojęć: deklaracja zgodności, akredytacja, notyfikacja, autoryzacja).
 10. System zarządzania bezpieczeństwem zgodny z wymaganiami dyrektywy SEVESO III.
 11. ISO 45001 - Occupational health and safety.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych i tekstu przewodniego.

P - metoda projektu, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bezpieczeństwa w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Zasady oceniania prac projektowych i kolokwium

Ocena: 

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny projektu i oceny z kolokwium wykładowego z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Izydorczyk T., Pęciłło M., System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ujęciu procesowym, CIOP-PIB, 2005.
 2. Karczewski J. T., System Zarządzania Bezpieczeństwem pracy. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 3. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 4. Occupational health and safety management systems – Specification., OHSAS 18001:1999.
 5. Podgórski D., Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy., CIOP-PIB, 2011.
 6. Rabenda A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 7. Rybakowski M., Stebila J., (Red.) Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki. Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego. Zielona Góra 2010.
 8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania., PN – N- 18001: 2004.
 9. SEVESO III. Dyrektywa 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO OHS 2001. Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa. CIOP, Warszawa 2011.
 2. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 3. PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 4. PN-N-18004:2001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne. 5.
 5. ISO 45001 - Occupational health and safety.
 6. Bezpieczeństwo Pracy.
 7. Safety and Security.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 13:10)