SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Termodynamika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Termodynamika
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-40_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami przemian energetycznych oraz właściwościami substancji uczestniczących w tych przemianach oraz metodami obliczeń parametrów energetycznych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie matematyki i fizyki.

Zakres tematyczny

Stan termiczny czynnika, termiczne parametry stanu. Zerowa zasada termodynamiki. Termiczne równanie stanu gazu doskonałego, półdoskonałego i mieszaniny gazowej. Pojęcie przemiany termodynamicznej. Klasyfikacja przemian. I zasada termodynamiki. Energia układu termodynamicznego. Sposoby dostarczania i wyprowadzania energii z układu. Druga zasada termodynamiki – pojęcie entropii, zasada wzrostu entropii. Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych i półdoskonałych: izochora, izobara, izoterma, adiabata, dławienie. Przemiany fazowe Para nasycona i przegrzana. Obiegi termodynamiczne – silników cieplnych, ziębiarki, pompy ciepła. Podstawowe pojęcia i mechanizmy wymiany ciepła. Rodzaje paliw. Proces spalania, temperatura spalania. Bilans masowy i cieplny pieca, kotła oraz ich sprawność. Wysokotemperaturowe nośniki ciepła, ogrzewanie elektryczne, indukcyjne, kombinowane. Ogrzewanie i chłodzenie bezprzeponowe, okresowe procesy cieplne. Chłodnictwo przemysłowe.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie bieżącej kontroli na zajęciach. Wykład zaliczany jest w formie pisemnej w postaci testu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą dla każdej z form zajęć.

Literatura podstawowa

1.        Szargut J.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 2000.

2.        Szargut J., Guzik A., Górniak H.: Zadania z termodynamiki technicznej, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.        Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 1997.

2.        Wiśniewski S.: Pomiary temperatury w badaniach silników i urządzeń cieplnych, WNT, Warszawa 1983.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)