SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-41_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z problematyką bezpieczeństwa technicznego, źródłach zagrożeń życia i zdrowia, zasadach postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa reprezentatywnych obiektów technicznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii, fizyki, mechaniki technicznej, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów i ergonomii, organizacji funkcjonowania systemów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia w inżynierii bezpieczeństwa – potencjał zagrożeń, ryzyko i rozmiary strat wywołanych awarią, wypadek.
 2. Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego.
 3. Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego.
 4. Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących szkody i wypadek w odniesieniu do maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych.
 5. Ogólne wymogi bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.
 6. Mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.
 7. Współzależność między niezawodnością a zagrożeniem technicznym.
 8. Wpływ inżynierii bezpieczeństwa na rozwój i kształtowanie postępu w technice.
 9. Zagrożenia mechaniczne i strategia doboru technicznych środków ochrony.
 10. Odległości bezpieczeństwa, osłony, urządzenia ochronne i urządzenia zabezpieczające.
 11. Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn i urządzeń, odłączanie i rozpraszanie ich energii.
 12. Barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa.
 13. Nakłady ponoszone na bezpieczeństwo techniczne.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw. - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza. Pokaz.

Prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej na ćwiczeniach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu z jednakową wagą.

Zasady oceniania egzaminu pisemnego/ustnego

Ocena: 

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Markowski A., Zapobieganie stratom w przemyśle. Wyd. PŁ, Łódź 1999.
 2. Modern trends in ergonomics and occupational safety / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková. Zielona Góra. Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
 3. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.
 4. Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. WNT, Warszawa 2008.
 5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
 6. Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski.  Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016.
 7. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Wybór przepisów. Tom III. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 8. Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie. Difin, Warszawa 2010.
 9. Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.
 10. Ustawy i Rozporządzenia tematycznie związane z problematyką prowadzonych zajęć.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
 3. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.
 4. Przyjaciel Przy Pracy.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 13:14)