SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-45_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie ukierunkowane na zapobieganie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia pracą. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ergonomicznością i bezpieczeństwem systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Ergonomia: podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny. Modele przebiegu i przyczyn wypadku. Elementy fizjologii pracy. Metody, pozycje, uciążliwości, obciążenie pracą i skutki zdrowotne. Istota podejścia ergonomicznego w ocenie i projektowaniu. Antropometryczne podstawy kształtowania i organizacji przestrzeni pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: praca w grupach, pomiar, symulacja, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Ćwiczenia: ocena zadań, prac, ocena raportów z ćwiczeń.

Ocena łączna z przedmiotu: ocena z wykładu (50%) i z ćwiczeń (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994.
  2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001.
  3. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
  4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.
  5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
  6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  7. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000.
  2. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000.
  3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)