SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w budownictwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w budownictwie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-66_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość zasadniczych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych. Umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji wymaganej przy pracach budowlanych.

Wymagania wstępne

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Środki bezpieczeństwa i ochrony.

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Bezpieczeństwo pracy przy  robotach ziemnych. Bezpieczeństwo przy pracach na wysokości. Plan BIOZ. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Transport poziomy i pionowy materiałów. Maszyny i inne urządzenia techniczne. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, konwersatoryjny,  problemowy

Ćwiczenia: pokaz, pomiar, dyskusja, analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z kolokwium. Ćwiczenia oceniane są na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanego i wygłoszonego referatu. Ocena końcowa jest  średnią arytmetyczną z  zaliczenia ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Świderska G. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Wydawnictwo Polcen Warszawa 2015

  2. Świderska G. BIOZ w budownictwie. Wydawnictwo Polcen Warszawa 2008

  3. Świderska G. Leksykon Prawno-Budowlany. BHP od A do Z. Wydawnictwo Polcen Warszawa 2010

  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)