SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-70_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji transportu towarów niebezpiecznych. Oznakowania pojemników i jednostek transportowych oraz rodzaju dokumentacji transportowej. Zapoznanie z zasadami ustalania warunków przewozu towarów niebezpiecznych i wymaganiami dotyczącymi przewozu odpadów niebezpiecznych. Ogólnymi zasadami funkcjonowania służb kontrolnych i wykonywania kontroli drogowych. Rodzajami i możliwościami zwolnień z przepisów transportowych.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna nt. zagrożeń fizykochemicznych i biologicznych charakteryzujących substancje  i mieszaniny występujące w obrocie gospodarczym; gałęzi transportu i środków transportu. Wprowadzenie do przepisów transportowych, ogólne informacje o Umowie europejskiej ADR. Słuchacz powinien mieć świadomość obowiązywania przepisów transportowych i posiadać wstępne informacje na temat klasyfikacji produktów chemicznych. Wiedza z zakresu analizy ryzyka, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, zarządzania bezpieczeństwem środowiskowym.

Zakres tematyczny

 1. Towar niebezpieczny jako przedmiot regulacji transportowych; podstawy klasyfikacji transportowej towarów niebezpiecznych.
 2. Charakterystyka podstawowych wymagań transportowych dla sklasyfikowanych towarów niebezpiecznych.
 3. Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych. Procedura klasyfikacyjna, tabela pierwszeństwa zagrożeń. Klasy towarów niebezpiecznych i kryteria klasyfikacyjne.
 4. Ogólne sposoby przewozu. Stosowanie opakowań, wymagania konstrukcyjne. Instrukcje pakowania, okresy używania, badanie opakowań.
 5. Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych. Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych na sztukach przesyłki.
 6. Stosowanie cystern oraz kontenerów. Zatwierdzenie pojazdów; świadectwo dopuszczenia.
 7. Wyposażenie jednostki transportowej. Dokument przewozowy, instrukcje pisemne, certyfikat pakowania dużego kontenera lub pojazdu.
 8. Multimodalny transport towarów niebezpiecznych.
 9. Zadania ustawowe Inspekcji Transportu Drogowego. Struktura organizacyjna, uprawnienia, zakres kontroli.
 10. Zagadnienia prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku - towaru niebezpiecznego.
 11. Procedury wysyłkowe i oznakowanie.
 12. Treści uzupełniające:  przepisy w różnych rodzajach transportu; dokumentacja transportowa; stosowanie zwolnień z przepisów; Karta Charakterystyki i karta bezpieczeństwa jako źródło informacji w transporcie.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

       Metoda projekcji i projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta projekcji ćwiczeniowej lub projektu dla bezpieczeństwa transportu, opartej na problematyce ADR lub RID.

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z ćwiczeń i oceny z kolokwium wykładowego z jednakową wagą.

Zasady oceniania prac ćwiczeniowych i kolokwium

Ocena: 

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Bielecki P., Przewóz towarów niebezpiecznych. Tarbonus. Kraków – Tarnobrzeg 2012.
 2. Grzegorczyk K., Buchcar R., Towary niebezpieczne – transport w praktyce, ADeR, Błonie 2011.
 3. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „PHancyk B., ADR, REACH, CLP. Niebezpieczne chemikalia. Poradnik. Biblioteka Atestu 2012.
 4. Kotowski W., Kurzępa B., „ Inspekcja Transportu Drogowego komentarz do ustawy o transporcie drogowym”, Wydawnictwo Difin Sp.zo.o., 2009.
 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957.
 6. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 7. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., „Samochodowy Transport Krajowy i Międzynarodowy. Kompendium Wiedzy Praktycznej”, Wydawnictwo SYSTHERM, 2010.
 8. Świderek N., „Podręcznik kursu ADR 2013-2015”.
 9. „Towary niebezpieczne – transport drogowy.” K. Grzegorczyk, R. Buchcar. „Podręcznik, kurs ADR.” 2013.
 10. Umowa europejska 2013 - 2015, http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
 11. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Genewa 2010, ECE/TRANS/185, Vol. I and II.
 12. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.
 13. Ustawa z dnia 19.08.2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 14. Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym - Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu.
 15. Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy Modelowe - Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, Genewa 2011, ST/SG/AC.10/1/Rev.17.

Literatura uzupełniająca

 1. ATEST.
 2. Transport.
 3. Safety and Security.
 4. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.
 5. Umowa ADR. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Genewa 2010, ECE/TRANS/185, Vol. I and II, Kodeks IMDG. Instrukcje IATA/ICAO.
 6.  „Zasady postępowania ratowniczego 2004. Poradnik dla ratowników na potrzeby   pierwszej fazy akcji ratowniczej podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, FIREX, Warszawa 2005.
 7. “Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik dla strażaków OSP”, Praca  zbiorowa, SA PSP Kraków 2005.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)