SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniczne systemy zabezpieczeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniczne systemy zabezpieczeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-73_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zna, umie scharakteryzować i poprawnie dobrać techniczne systemy zabezpieczeń przed zagrożeniami w środowisku pracy i w procesach technologicznych. Potrafi wskazać techniczne systemy zabezpieczeń wymagane prawnie w odniesieniu do wybranych procesów technologicznych.

Wymagania wstępne

Analiza zagrożeń, podstawy technologii produkcji,

Zakres tematyczny

1.    Charakterystyka i podział technicznych systemów zabezpieczeń stosowanych w bezpieczeństwie pracy i ochronie przeciwpożarowej. 
2.    Metody zabezpieczeń przed elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi na stanowisku pracy.
3.    Metody eliminacji zagrożeń związanych z przemieszczaniem się ludzi. 
4.    Zabezpieczenia przed substancjami toksycznymi i pyłami w środowisku pracy. 
5.    Metody ograniczania drgań mechanicznych, hałasu, zapylenia na stanowisku pracy.
6.    Zasady i metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną, promieniowaniem elektromagnetycznym.
7.    Systemy sygnalizacji pożaru SAP, termowizyjne systemy wykrywania pożaru.
8.    Systemy automatycznego gaszenia gazem. 
9.    Systemy detekcji i monitorowania gazów, zabezpieczenia przeciwwybuchowe.
10.    Systemy sterowania oddymianiem grawitacyjnym i mechanicznym. 
11.    Dźwiękowe systemy ostrzegania DSO.  
12.    Systemy telewizji dozorowej i monitoringu wizyjnego CCTV, systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy KD i RCP. 
13.    Systemy łączności wideofonowej i interkomowej.
 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Laboratorium: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, 
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. Pozytywna ocena z projektu. Pozytywna ocena kolokwium zaliczeniowego.
Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium.
 

Literatura podstawowa

1.    Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wyd. II, PWN, Warszawa 2001.
2.    Engel Z., Sikora J., Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Podstawy projektowania i stosowania. Kraków: Wyd. AGH, 1998,
3.    Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006.
4.    Koton J., Harazin B., Skutki zdrowotne zawodowego narażenia na drgania miejscowe. Warszawa, Wyd. CIOP, 2000.
5.    Kociolek K. T., Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej, Wydanie VI, Wydawca: Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2014. 
6.    Ryng M., Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym – poradnik, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
7.    Safuta A. Wentylacja pożarowa, Instytut Wydawniczy CRZZ , Warszawa 1976.
8.    Woiliński M,. Ocena zagrożenia wybuchem, SGSP, Warszawa 2002.
 

Literatura uzupełniająca

4.    Koton J., Harazin B., Skutki zdrowotne zawodowego narażenia na drgania miejscowe. Warszawa, Wyd. CIOP, 2000.
5.    Kociolek K. T., Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej, Wydanie VI, Wydawca: Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2014. 
6.    Ryng M., Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym – poradnik, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
7.    Safuta A. Wentylacja pożarowa, Instytut Wydawniczy CRZZ , Warszawa 1976.
8.    Woiliński M,. Ocena zagrożenia wybuchem, SGSP, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)