SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-10
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w inżynierii bezpieczeństwa oraz ukształtowanie umiejętności doboru odpowiednich metod matematycznych do analizy danych.

Wymagania wstępne

Matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zakres tematyczny

  1. Wybrane elementy algebry wektorów. Analiza pól skalarnych i wektorowych, operatory różniczkowe.

  2. Pojęcie macierzy i działania na macierzach, wyznacznik macierzy.

  3. Elementy rachunku tensorowego, własności tensorów. Liczby zespolone.

  4. Ciągi i szeregi liczbowe, kryteria zbieżności szeregów.

  5. Funkcje jednej zmiennej i wielu zmiennych. Pochodna funkcji rzędu n.

  6. Elementy rachunku różniczkowego w zagadnieniach inżynierskich.

  7. Elementy rachunku całkowego, zastosowania całek.

  8. Metody statystyczne analizy danych.

  9. Wybrane metody numeryczne stosowane w zagadnieniach inżynierskich.

10. Najpopularniejsze komputerowe programy do obliczeń matematycznych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe (rozwiązywanie przykładowych zadań - analitycznie lub z wykorzystaniem narzędzi komputerowych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - sprawdzenie nabytej wiedzy w formie pisemnej (ocena z uzależniona od osiągniętego progu punktowego). Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli uzyska co najmniej 50% wymaganych punktów.

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń w formie wyznaczonej przez prowadzącego oraz kolokwium z zadań. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.     Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001.

2.     Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

3.     Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, 2000.

4.     Nowakowski R., Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych. Wyd. Alef, 2003.

5.     Stankiewicz W., Wojtowicz J. – Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN 1984.

6.     Stark R.M., Nicholas R.L., Matematyczne podstawy projektowania inżynierskiego, PWN, Warszawa 1979.

7.     Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     Białnicki-Birula A., Algebra liniowa z geometrią, PWN 1976.

2.     Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

3.     Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I i II. PWN 1978.

4.     Karaśkiewicz E., Zarys teorii wektorów i tensorów. PWN, Warszawa, 1971.

5.     Karman T.v., Biot M.A., Metody matematyczne w technice, PWN, Warszawa 1958.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 09:06)