SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia pracy i higiena przemysłowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-21
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie ukierunkowane na zapobieganie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia pracą. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z fizjologią pracy i higieną przemysłową.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Fizjologia pracy i higiena przemysłowa, wprowadzenie, podstawowe pojęcia. Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy. Ocena obciążenia pracą o charakterze statycznym. Ocena obciążenia pracą o charakterze dynamicznym. Termoregulacja organizmy. Biologiczne skutki pracy zmianowej. Percepcja bodźców w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: praca w grupach, praca indywidualna, pomiar, symulacja, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Ćwiczenia: ocena zadań, prac, ocena raportów z ćwiczeń.

Ocena łączna z przedmiotu: ocena z wykładu (50%) i z ćwiczeń (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
  2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.
  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993

Literatura uzupełniająca

  1. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
  2. Traczyk W.Z., Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, PZWL 1995.
  3. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-05-2018 11:55)