SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i ocena zagrożeń chemicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i ocena zagrożeń chemicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-26
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza dotycząca: klasyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, skutków oddziaływania wybranych zagrożeń chemicznych na organizm człowieka w tym również ich synergicznego oddziaływania. Umiejętność identyfikacji czynników szkodliwych.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii; fizjologia człowieka, podstawy technologii produkcji

Zakres tematyczny

1. Czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Zagrożenia związane z miejscem pracy.

2. Klasy zagrożeń chemicznych. Substancje niebezpieczne. Szkodliwe substancje z rozkładu odpadów.

3. Wypadki i choroby zawodowe.

4. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. Wymagania stawiane maszynom. Wymagania stawiane zabezpieczeniom.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. 

Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0, 81%-90% - 4.5, 91%-100% - 5.0).

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001

2. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001

3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

2. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XI, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007

3. Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)