SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe programy aplikacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe programy aplikacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-49
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z oprogramowaniem bazodanowym i systemem eksperckim wspomagającym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. 

Wymagania wstępne

Podstawowa obsługa komputera. Technologie informacyjne. Podstawy informatyki. 

Zakres tematyczny

Bazy danych i relacyjne bazy danych. Podstawy sztucznej inteligencji - bazy wiedzy i systemy eksperckie w zastosowaniu do systemów komputerowego wspomagania zarządzania i kierowania. Komputerowe wspomaganie w systemach zarządzania i kierowania.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie wykonanych ćwiczeń i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004.
 2. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005.
 3. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2003.
 4. Jankowski B., Regmunt A.: Bazy danych. Uczymy się na przykładach, MIKOM, Warszawa, 2004.
 5. Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych. PWN, Warszawa 1990.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Babicz W., Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.
 2. Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, WPW, Warszawa 2010.
 3. Kłosowski M., Staszewski P., Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie – studium przypadku, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014.
 4. Luściński S., Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.
 5. Suchocka M., Biernacki A., 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER. „Bezpieczeństwo Pracy” 12/2007.
 6. www.ciop.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)