SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-52.1
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi warunkami rozwoju zawodowego oraz możliwościami kształtowania procesu rozwoju zawodowego własnego i innych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Profesjologia jako nauka o rozwoju zawodowym człowieka – ogólne i szczegółowe teorie rozwoju zawodowego. Charakterystyczne cechy profesjologii – współpraca z innymi naukami. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania rozwoju zawodowego. Proces rozwoju zawodowego. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju zawodowego człowieka. Możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. Wyniki rozwoju zawodowego i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa. Proces wspomagania rozwoju zawodowego człowieka.

 

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne, giełda pomysłów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest na podstawie kolokwium. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

1.     Czarnecki K., Karaś S., Profesjologia w zarysie, Radom 1996.

2.     Korcz I., Pietrulewicz B., Kariera zawodowa, Zielona Góra 2003.

3.     Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.

4.     Problemy Profesjologii – półrocznik.

5.     Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.

6.     Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

1.     Czarnecki K., Pietrulewicz B. (red.), Leksykon profesjologiczny, Sosnowiec 2010.

2.     Edukacja Dorosłych – półrocznik.

3.     Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

4.     Turner J. S., Helms D. E., Rozwój do starości, Warszawa 1992.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)