SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-52.3
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z elementarnymi pojęciami teorii ekonomii w skali mikro i makro
  • zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej pozwoli studentom na zrozumienie zasad działania mechanizmu rynkowego
  • studenci poznają i zastosują w praktyce narzędzia analizy mikroekonomicznej, badając zachowania podmiotów gospodarujących na rynku
  • studenci nabędą umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych w grze rynkowej oraz będą rozwijać samodzielne myślenie ekonomiczne

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.   Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii

1.1.   Definicja i przedmiot ekonomii

1.2.   Ekonomia jako nauka społeczna

1.3.   Ekonomia pozytywna i normatywna

2.   Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej

2.1.  Zasoby w ekonomii. Problem rzadkości dóbr

2.2.  Towar i pieniądz

2.3.  Rynek

2.4.  Popyt i podaż. Mechanizm rynkowy

3.   Elastyczność popytu i podaży

3.1.  Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Krzywe Engla

3.2.  Elastyczność cenowa podaży

3.3.  Paradoksy popytu

4.   Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Podstawy zachowań konsumenta

4.1.  Definicje i funkcje gospodarstw domowych

4.2.  Dochody i wydatki gospodarstw domowych

4.3.  Konsumpcyjna funkcja gospodarstwa domowego. Teoria wyboru konsumenta (preferencje, użyteczność, krzywa obojętności, linia ograniczenia budżetowego, marginalna stopa substytucji)

4.4.  Produkcyjna funkcja gospodarstwa domowego

5.   Podstawy teorii producenta

5.1.  Definicje: przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej. Cele działania przedsiębiorstwa

5.2.  Forma własności i majątek przedsiębiorstwa

5.3.  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

5.4.  Rachunek kosztów (koszty: całkowite, stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe; utarg całkowity i krańcowy). Optimum ekonomiczne i technologiczne

6.   Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa

6.1.  Pojęcie państwa.

6.2.  Rola państwa w gospodarce rynkowej. Ekonomiczne funkcje państwa

6.3.  Budżet państwa, jego struktura i funkcje.

6.4.  Dochody i wydatki budżetowe. Deficyt budżetowy

6.5.  Podatki

6.6.  System zabezpieczenia społecznego

7.   System pieniężno-kredytowy

7.1.  Banki i ich funkcje

7.2.  Kredyt – pojęcie, klasyfikacja

7.3.  Kreacja pieniądza

7.4.  Rola banku centralnego. Stosunki między bankiem centralnym a rządem. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

ćwiczenia: praca indywidualna i zespołowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w pisemnego sprawdzianu; próg zaliczenia: 50% całkowitej liczby punktów. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, WN PWN, Warszawa 1998.

Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Makro- i mikroekonomia. Podstawowe zagadnienia, red. S. Marciniak, WN PWN, Warszawa 2006.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 1998.

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wrokopa, Poznań 1997.

Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M., Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.

Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007.

Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Baza wiedzy dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: www.nbportal.pl.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)