SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-56
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami metod statystycznych przydatnych w badaniach inżynierskich obejmujących typowe problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie matematyki.

Zakres tematyczny

Populacje i próby jednej zmiennej. Podstawowe charakterystyki: średnia arytmetyczna, modalna, geometryczna i harmoniczna, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Zmienne losowe jednowymiarowe i ich rozkłady. Parametry i ich ocena. Rozkłady z próby. Populacje i próby dwóch zmiennych. Wnioskowanie statystyczne na podstawie testów istotności i przedziałów ufności. Elementy planowania eksperymentu.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę odbywa się na podstawie bieżącej kontroli na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Oktaba W.: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN Warszawa, 1980.

Literatura uzupełniająca

  1. Klonecki W., Statystyka dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

  2. Szydłowski H., Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN 2003.

Uwagi

Jest błąd: liczba godzin na studiach niestacjonarnych powinna być 27, a nie 54


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 15:45)