SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-60
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyki jest zapoznanie studenta z metodami pracy osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z rozwiązywaniem problemów technicznych, zabezpieczeń logistycznych, surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Zweryfikowanie i kształtowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwych postaw i zachowań w kontekście wykonywanych obowiązków.

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru.

Zakres tematyczny

W czasie praktyki zawodowej student zapoznaje się z :

  • zagadnieniami związanymi z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny,sprzętem technicznym stosowanym jako ochrona osobista i ogólnozakładowa,
  • organizacją przedsiębiorstwa oraz specyfiką produkcji w kontekście warunków pracy i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
  • dokumentacją techniczną, stosowaną technologią produkcji oraz stosowanym wyposażeniem technicznym,
  • ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy oraz metodami jego oceny i aktualizacji,
  • procedurą szkoleń pracowniczych w zakresie bhp,
  • praktycznym prowadzeniem dokumentacji bhp w przedsiębiorstwie,
  • w miarę możliwości bierze udział w: szkoleniach pracowniczych w zakresie bhp, postępowaniu powypadkowym, nadzorowaniu pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach, przygotowaniu pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych itp.

Podczas praktyki studenci powinni poznać nie tylko metody pracy, zadania pracowników, lecz także towarzyszące im czynniki natury socjologicznej, ekonomicznej i społecznej, z którymi na ogół nie spotykają się w czasie nauki na uczelni.

Metody kształcenia

Praktyka zawodowa odbywająca się w jednostkach gospodarczych, administracyjnych związanych z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

  • Odbycie praktyki w ustalonym trybie i terminie.
  • Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki w formie Dziennika Praktyk, w którym student odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki. Dziennik praktyk winien być potwierdzony przez przedstawiciela zakładu,
  • Akceptacja sprawozdania przez Instytutowego Opiekuna Praktyk.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2017 11:17)