SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-02
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu socjotechniki w odniesieniu do zarządzania zespołami ludzkimi oraz metodami  wywierania wpływu na ludzi w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Kluczowe pojęcia z zakresu socjotechniki oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Zakres problemowy socjotechniki (cechy, przedmiotowy zakres oddziaływania). Elementy składowe systemu socjotechniki. Socjotechnika jako proces komunikacyjny w zakładzie pracy. Metody działań socjotechnicznych istotne z punktu widzenia zarządzania zespołami ludzkimi. Czynniki ograniczające skutechność działań socjotechnicznych w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Błaszczyk W., Socjotechniczne komponenety metod organizacji i zarządzania, [w:] Zeszyty naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2003, nr 36.

Podgórecki A., Socjotechnika – funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, Warszawa.

Podgórecki A. (red.), Socjotechnika, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Pawełczyk, P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań.

Podgórecki A., Zasady socjotechniki, Warszawa.

Trejderowski T., Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce,Warszawa.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 12:37)