SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie gospodarką leśną i rolną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie gospodarką leśną i rolną
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-05
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności identyfikacji oraz doskonalenia rozwiązań organizacji systemów zarządzających w gospodarce leśnej i rolnej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza przyrodnicza.

Zakres tematyczny

Struktura podziału procesów produkcyjnych w rolnictwie. Planowanie zasobów i zarządzanie produkcją. Modele produkcji gospodarstw rolniczych i usługowych. Organizacja i elementy procesów produkcji. Mierniki i wskaźniki w analizie rolniczej. Systemy gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Badania organizacji pracy oraz normowanie pracy w przedsiębiorstwach rolnych i leśnych. Koszty pracy w gospodarce leśnej i rolnej. Wybrane pojęcia z zakresu ergonomii stosowane w gospodarce leśnej i rolnej.

Metody kształcenia

Wykład

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Banasiak J. i in. 1999. Agrotechnologia. PWN, Warszawa.

2. Harasim A. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PIB, Puławy.

3. Klepacki B. 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Pająk E. 2009. Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-05-2017 15:37)