SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologia i zarządzanie środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-08
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami źródeł zagrożeń dla otoczenia wynikających z działalności człowieka. Treść przedmiotu zawiera kierunki i metody działań stosowanych w ochronie środowiska ponadto opisuje wiedzę w zakresie sposobu badań różnych zanieczyszczeń środowiska.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu nauk przyrodniczych.

Zakres tematyczny

Podstawowe zasady i pojęcia stosowane w ekologii. Podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska. Zanieczyszczenia naturalne oraz ich oddziaływanie na środowisko. Gospodarka wodna, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Gospodarka odpadami. Ochrona przed hałasem i działaniem promieniotwórczym. Oddziaływanie przemysłu na środowisko naturalne. Niekonwencjonalne źródła energii. Instrumenty ekonomiczne oraz elementy zarządzania środowiskowego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy.

Ćwiczenia: ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Ćwiczenia: Zaliczenie przedstawionych referatów

Literatura podstawowa

STRZAŁKO J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA T., (Red.). Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa, Poznań, 1999.

LONC E., KANTOWICZ, E., Ekologia i Ochrona Środowiska (Ecology and Environmental Protection). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej: Wałbrzych, 2005.

ZIMNY H., Wybrane zagadnienia z ekologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.

STRZAŁKO J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA T. (Red.). Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

POSKROBKO B., POSKROBKO T., SKIBA K., Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

KREBS Ch. J., i in., Ekologia: Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J., Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wydawnictwo SGGW, 2010.

ŻARSKA B., Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-05-2017 13:57)