SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadkowość i choroby zawodowe w gospodarce leśnej i rolnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadkowość i choroby zawodowe w gospodarce leśnej i rolnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-09
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wypadków i chorób zawodowych w gospodarce leśnej i rolnej. Dokonywania analizy wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego - ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; postępowania w przypadku chorób zawodowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz fizjologii i ergonomii.

Zakres tematyczny

Definicja wypadków przy pracy. Cechy wypadków przy pracy. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w rolnictwie i leśnictwie. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w leśnictwie. Przyczyny wypadków przy pracy w leśnictwie. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Zgłaszanie wypadków przy pracy. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dokumentacja wypadków przy pracy. Metody badania wypadków przy pracy. Wykaz chorób zawodowych. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. Rozpoznawanie chorób zawodowych. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. Ocena narażenia zawodowego. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca ze źródłem drukowanym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte. Ocena:

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim poziomie merytorycznym.

Skala ocen z kolokwium pisemnego – test zamknięty. Pkt ocena:

0-59 - 2,0
60-67 - 3,0
68-75 - 3,5
76-83 - 4,0
84-92 - 4,5
93-100 - 5,0

Literatura podstawowa

  1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
  2. Pawłowska Z. (red.), Podstawy prewencji wypadkowej. Wyd. CIOP, Warszawa 2008.
  3. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.
  4. Zagórski J., Szerzej o wypadkach z udziałem dzieci: Wypadkowość w rolnictwie, Lublin 1996.
  5. USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  6. Plusiecki D., Problem ochrony dzieci od wypadków przy pracy w rolnictwie, PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO, 2009

Literatura uzupełniająca

  1. PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO  (Czasopismo - półrocznik).
  2. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 16:44)