SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Audyt bezpieczeństwa pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Audyt bezpieczeństwa pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-10
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z podstawowymi informacjami dotyczącymi audytu systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa i ryzykiem zawodowym. Przedstawienie celów prowadzenia audytów oraz zasadnicze różnice pomiędzy kontrolą a audytem.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna nt. podstaw prawnych funkcjonowania organizacji, zasadniczych wymagań i kompetencji oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.

Zakres tematyczny

1. Podstawy formalno prawne prowadzenia kontroli i audytu.
2. Uprawnienia i cechy osobowościowe kontrolera i audytora.
3. Przedmiot i cel prowadzenia kontroli i audytu
4. Konsekwencje przeprowadzenia kontroli i audytu.
5. Cel i zasadność wprowadzania systemów zarządzania jakością
6. Ciągła poprawa i zaangażowanie pracowników organizacji
7. Korzyści wynikające ze stosowania kontroli i audytu.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.
Metoda projekcji i projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta projekcji ćwiczeniowej lub projektu dla ergonomicznej oceny warunków pracy w oparciu o listy kontrolne. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura podstawowa

1. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001.

2. PN-EN 19011:2003 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego”.

3. PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.

Literatura uzupełniająca

1. Podgórski D., Wytyczne integracji systemów zarządzania bhp i systemami TQM, CIOP, Warszawa 2001.

2. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Kształcenia Kadr, Gdańsk 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)