SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa gospodarczego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa gospodarczego
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-17_14W_pNadGenM3P0H
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujących w polskim systemie prawnym

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Pojęcie prawa gospodarczego i jego źródła.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (formy reglamentacji; ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Przekształcenia przedsiębiorstw.

Kontrola przedsiębiorcy.

Samorząd gospodarczy.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Praca z tekstami aktów prawnych: analiza i synteza treści tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach

Sprawdzian wiadomości z progami punktowymi

Literatura podstawowa

1.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U.2016.380 ze zm.

2.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U.1981.24.122 ze zm.

3.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U.1981.24.123 ze zm.

4.     Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.1982.30.210 ze zm.

5.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U.1985.12.49 ze zm.

6.     Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U.1991.100.442 ze zm.

7.     Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U.1997.121.769 ze zm.

8.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U.1997.106.679 ze zm.

9.     Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2000.94.1037 ze zm.

10.   Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.2004.173.1807 ze zm.

11.   Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U.2007.89.589 ze zm.

12.   Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2007.171.1206 ze zm.

13. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, t.j. Dz.U.2009.84.710 ze zm.

14. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j. Dz.U.2015.1182 ze zm.

Literatura uzupełniająca

1.     Piotrowski M., Prawo przedsiębiorstw, Poznań 2006.

2.     Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Gdańsk 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 15-01-2018 13:48)