SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki programowania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-23_14W_pNadGenI7WVC
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Pająk
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze współczesnymi narzędziami i technikami tworzenia aplikacji, wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem wysokiego poziomu do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawowy kurs matematyki.

Zakres tematyczny

Wykład

Pojęcia podstawowe: algorytm, język programowania, język niskiego poziomu, język wysokiego poziomu, programowanie, program. Podstawowe informacje o programowaniu obiektowym i zdarzeniowym. Zintegrowane środowisko programistyczne, nowoczesne narzędzia programistyczne typu RAD, krótka charakterystyka zintegrowanego środowiska programistycznego Delphi, podstawowe komponenty, analiza prostej aplikacji stworzonej w środowisku Delphi.

Podstawowe zasady programowania w języku Pascal, deklaracje zmiennych, typy standardowe, instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne. Wprowadzanie i wyświetlanie danych liczbowych przy pomocy komponentów, obsługa wyjątków. Sterowanie przebiegiem programu, projektowanie kodu zdarzeń, podstawowe symbole używane do tworzenia algorytmów, analiza przykładowych algorytmów, przegląd instrukcji sterujących języka Pascal, instrukcja warunkowa i wyboru, instrukcja złożona.

Instrukcje iteracyjne: przykłady zastosowania, rodzaje instrukcji iteracyjnych, analiza przykładowych problemów. Składnia instrukcji for...to i for...downto, przykłady zastosowania, implementacja wybranych algorytmów. Składnia instrukcji while i repeat, przykłady zastosowania, implementacja wybranych algorytmów. Podobieństwa i różnice pomiędzy poznanymi instrukcjami iteracyjnymi, wybór właściwej instrukcji iteracyjnej do rozwiązania konkretnego zadania.

Struktura klasy w Delphi, pola i metody, analiza klasy formularza. Pola definiowane przez użytkownika, odwołania do pól obiektu, analiza zastosowania pól i zmiennych lokalnych. Metody definiowane przez użytkownika: składnia metody proceduralnej i metody funkcyjnej, przykłady zastosowań, odwołania do metod obiektu. Parametry metod przekazywane przez wartość i referencję. Przesłanianie i skutki uboczne. Analiza przykładowych zastosowań.

Podstawowe informacje o typach strukturalnych w języku Pascal. Definicje stałych i typów. Zbiory: składnia definicji, sprawdzanie przynależności elementu do zbioru, operacje teoriomnogościowe, własności typu zbiorowego. Tablice jednowymiarowe: składnia definicji, odwołania do elementów tablicy, własności typu tablicowego. Typ rekordowy: składnia definicji, odwołania do pól rekordów, porównanie struktury rekordu i klasy.

Laboratorium

Rozpoznanie środowiska Delphi, palety komponentów, projektowanie interfejsu użytkownika przykładowej aplikacji, okno własności i zdarzeń, ustawianie własności i definiowanie zdarzeń, struktura projektu w Delphi, kompilacja i uruchomienie przykładowej aplikacji.

Wykorzystanie komponentów Label, Edit, Button, podstawowe własności i zdarzenia, ustawianie własności na etapie projektowania i działania aplikacji. Budowa prostych aplikacji modyfikujących wygląd interfejsu użytkownika w wyniku działań operatora.

Aplikacje realizujące proste obliczenia, funkcje konwersji typów, odczytywanie danych liczbowych wprowadzanych przez użytkownika, przechwytywanie wyjątków, zapis wyrażeń algebraicznych w języku Pascal, wyprowadzanie wyników obliczeń.

Instrukcja warunkowa i wyboru, wykorzystanie instrukcji warunkowej do kontroli poprawności danych, komponenty RadioGroup i ComboBox, implementacja aplikacji sterowanych przy pomocy elementów interfejsu (kalkulator, przeliczniki miar, wag, cen itp.)

Instrukcje iteracyjne. Komponenty ListBox i Memo, wykorzystanie instrukcji iteracyjnych do wypełniania i przeszukiwania listy, implementacja prostych algorytmów numerycznych (wartość maksymalna, minimalna, całka, największy wspólny dzielnik).

Projekt

Projekt i implementacja aplikacji wykorzystującej poznane komponenty i elementy języka Pascal. Realizacja podzielona na osobno oceniane etapy obejmujące: przygotowanie założeń tworzonej aplikacji, opracowanie algorytmów opisujących procesy, stworzenie projektu interfejsu użytkownika oraz implementację programu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie kolokwium

Laboratorium: zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium

Projekt: przygotowanie i zaliczenie projektu

Literatura podstawowa

  1. Daniluk A., ABC Delphi 7, Helion, Gliwice 2003,

  2. Kwasowiec W., Wprowadzenie do Object Pascal i Delphi, Mikom, Warszawa 2001

  3. Synarska A., Delphi od podstaw, Edition 200, Kraków 2001

  4. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Pacheco X., Teixeira S., Delphi 6. Vademecum Profesjonalisty, tom I i II, Helion, Gliwice 2002,
  2. Pamuła T., Aplikacje w Delphi. Przykłady, Helion, Gliwice 2003,
  3. Sadowski T. M., Praktyczny kurs Delphi, Helion, Gliwice 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2017 10:49)