SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie inżynierskich baz danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie inżynierskich baz danych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-32_14L_pNadGenIOWAE
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Pająk
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem i implementacją systemu informatycznego, wykształcenie umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi do stworzenia bazy danych spełniającej wymogi użytkownika końcowego.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawy teorii zbiorów.

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcia podstawowe: baza danych, model danych, system zarządzania bazą danych, system baz danych. Klasyfikacja systemów baz danych. Najważniejsze modele danych.

Projektowanie aplikacji bazodanowych: analiza istniejącej infrastruktury, rozpoznanie wymagań użytkowników końcowych i systemowych, formułowanie głównego celu aplikacji, identyfikacja głównych funkcji aplikacji, sporządzenie modelu opisowego. Przygotowanie przykładowego projektu aplikacji bazodanowej.

Modelowanie danych z wykorzystaniem modelu relacyjnego. Pojęcia podstawowe: relacja, krotka, identyfikator i klucz relacji, klucz naturalny i sztuczny. Problemy wynikające z nieprawidłowej struktury danych. Normalizacja danych: pojęcie zależności funkcjonalnej, pierwsza, druga i trzecia forma normalna. Relacyjny model danych dla potrzeb przykładowego projektu.

Języki manipulowania danymi (DML). Klasyfikacja abstrakcyjnych języków zapytań Codd’a: język algebraiczny, język oparty na relacyjnym rachunku krotek, język oparty na relacyjnym rachunku dziedzin. Języki algebraiczne: operator rzutowania, operator selekcji, operator złączenia. Przykłady realizacji wybranych funkcji projektowanej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem języka algebraicznego.

Przykłady języków manipulowania danymi. Język SQL jako algebraiczny język zapytań: podstawowa składnia polecenia SELECT, dodatkowe możliwości języka (klauzula ORDER BY, GROUP BY, wbudowane funkcje), polecenia umożliwiające definiowanie schematów danych i modyfikację zawartości (CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE). Język QBE jako przykład języka opartego na rachunku dziedzin: projektowanie kwerend w języku QBE, kwerendy wybierające, aktualizujące, dołączające, usuwające i tworzące tabele. Implementacja wybranych funkcji przykładowej aplikacji bazodanowej w języku SQL i QBE.

Podstawy projektowania interfejsu użytkownika: analiza wymagań użytkowników końcowych, dobór elementów sterujących, dopasowanie do istniejących standardów, podstawy prawidłowego wykorzystania koloru i elementów graficznych, testy użyteczności. Raport jako element interfejsu użytkownika. Analiza wybranych elementów interfejsu przykładowej aplikacji.

Kierunki rozwoju systemów zarządzania bazami danych, projektowanie baz danych w modelu klient-serwer.

Laboratorium

Wprowadzenie do programu Microsoft Access: tworzenie prostych baz danych z wykorzystaniem kreatora, podstawowe elementy składowe bazy danych (tabele, kwerendy i formularze), tryb projektowania i przeglądania.

Tworzenie tabel na podstawie dostarczonego schematu danych. typy danych dostępne w MS Access, kontrola danych wprowadzanych przez użytkownika, ustalanie związków pomiędzy tabelami, wymuszanie więzów integralności, projektowanie odnośników.

Implementacja funkcji aplikacji bazodanowej przy użyciu kwerend: proste kwerendy wybierające wykorzystujące operator rzutowania i selekcji, wykorzystanie operatora złączenia do wyświetlania danych z wielu tabel, określanie warunków selekcji po uruchomieniu kwerendy, grupowanie danych i wykonywanie obliczeń.

Budowa interfejsu użytkownika, wykorzystanie kreatorów i asystentów do projektowania formularzy i raportów, podformularze, dodawanie elementów sterujących i dostosowywanie wyglądu formularzy do przyjętej koncepcji interfejsu.

Wykorzystanie makropoleceń do automatyzacji operacji wykonywanych przez aplikację bazodanową, tworzenie filtrów przez zapytanie oraz z wykorzystaniem właściwości formularza, konstruktor wyrażeń, wykorzystanie wybranych akcji do usprawnienia interfejsu użytkownika, makropolecenia warunkowe.

Projekt i implementacja bazy danych dla potrzeb wybranej instytucji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne, projekt realizowany w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie kolokwium

Laboratorium: zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium, przygotowanie projektu

Literatura podstawowa

  1. Colette R., Bazy danych : od koncepcji do realizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988,

  2. Forte S., Howe, T., Ralston J., Access2000, HELION, Gliwice 2001,

  3. Muller R. J., Bazy danych, język UML w modelowaniu danych, MIKOM, Warszawa 2000,

  4. Muraszkiewicz M., Rybiński H., Bazy danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, 1993,

  5. Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Pająk I., Pająk G., Łasiński K., Wprowadzenie do projektowania baz danych, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 1998 (zaktualizowany skrypt dostępny w formie elektronicznej na stronie WWW przedmiotu).

  2. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, praca zbiorowa pod. red. Z. Banaszaka, (ćwiczenie nr 9, 10), Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2001 (skrypt dostępny w formie elektronicznej na stronie WWW przedmiotu).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2017 10:49)