SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-40_14W_pNadGenOV0FY
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie istoty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w obszarze produkcji oraz metod i modeli produkcji.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Definicje logistyki, proces zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie,  sieć logistyczna – warunki ograniczające, funkcja celu. System logistyczny, system logistyczny przedsiębiorstwa, system logistyczny a proces logistyczny, łańcuch logistyczny. Logistyka magazynu -   minimalny poziom zamawiania, controlling magazynu (wskaźniki), metoda FIFO, LIFO, metoda kosztu przeciętnego. Systemy informatyczne klasy ERP – MRP, MRP II, ERP, ERP II. Trendy rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania, przykłady zastosowań. Logistyka produkcji: funkcja produkcji, elastyczność produkcji. Funkcja Cobba-Douglasa. Funkcja CES. Funkcja Zellnera i Revankara. Optymalizacja produkcji. Graf Gozinto. Nowe trendy w logistyce: e-business, B2B, B2C, wirtualne przedsiębiorstwo.

W ramach ćwiczeń wykonywane są następujące prace:

·          Zaprojektowanie sieci logistycznej – ustalenie warunków ograniczających, funkcji celu

·          Ustalenie optymalnego poziomu zamówień

·          Controlling w magazynie – obliczenia wskaźników

·          Metody wyceny zapasów w magazynie - metoda FIFO, LIFO, metoda kosztu przeciętnego

·          Obliczenie MRP

·          Korelacja liniowa jednej zmiennej jako metoda prognozowania

·          Metoda najmniejszych kwadratów

·          Funkcja produkcji

·          Funkcja Cobba-Douglasa

·          Inne postacie funkcji produkcji

·          Graf Gozinto

·          Zadanie optymalizacji produkcji

·          Nowe trendy w logistyce: e-business, B2B, B2C, wirtualne przedsiębiorstwo.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Szymonik A., Logistyka produkcji, Difin, 2012
  2. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł. [red.], Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, ILiM, Poznań 2010Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
  3. Czasopismo branżowe: Logistyka

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 22:46)