SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie inżynierskie 3D - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie inżynierskie 3D
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-35_14P_pNadGenHJM88
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej podstawowych zasad projektowania elementów i zespołów maszyn z wykorzystaniem modelowania 3D w wybranym systemie CAD (wykonanie całościowego projektu inżynierskiego typu: mechanizm śrubowy).

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Wytrzymałość materiałów, Materiałoznawstwo, Grafika inżynierska 2D, Grafika inżynierska 3D, Podstawy Projektowania Inżynierskiego.

Zakres tematyczny

Na zajęciach projektowych studenci w grupach 2- lub 3-osobowych realizują projekt określonego mechanizmu śrubowego o zadanych parametrach szczegółowych (uproszczony schemat konstrukcyjny, podstawowe dane). W zakres projektu wchodzi:

 • opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego danego mechanizmu – model 3D (sposób rozwiązania, rodzaj elementów konstrukcyjnych, połączenia, itp.)
 • określenie stanu obciążenia poszczególnych elementów mechanizmu, opracowanie algorytmu obliczeniowego dla danej koncepcji rozwiązania,
 • dobór materiałów oraz obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe poszczególnych elementów mechanizmu zgodnie z opracowanym algorytmem,
 • uszczegółowienie modelu 3D mechanizmu (korekta wymiarów, dobór elementów typowych),
 • opracowanie dokumentacji rysunkowej 2D wraz ze specyfikacją materiałową zaprojektowanego urządzenia,
 • opracowanie instrukcji montażu.

Model 3D oraz dokumentacja rysunkowa wchodząca w skład projektu opracowywane są w wybranym systemie CAD.

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane w pracowni komputerowej. Projekty są wykonywane w grupach dwu- lub trzyosobowych. Podczas zajęć prowadzący omawia i sprawdza kolejne etapy realizacji projektu (dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów). Część prac związanych z realizacją projektu studenci wykonują w domu (z wykorzystaniem wersji studenckiej wybranego systemu CAD) lub laboratorium komputerowym (poza godzinami zajęć dydaktycznych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik oraz jego „obrona”. W trakcie realizacji projektu student ma zidentyfikować proste zadania inżynierskie, rozwiązać je pozyskując w tym celu niezbędne informacje z literatury.

Literatura podstawowa

 1. Dietrich M., red., Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tom I, II, III, WNT, Warszawa 2008.
 2. Kurmaz L. W., Kurmaz O. L., Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn. Podręcznik konstruowania, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2011.
 3. Knosala R., Gwiazda A., Baier A., Gendarz P., Podstawy Konstrukcji Maszyn – przykłady obliczeń, WNT, Warszawa 2000.
 4. Juchnikowski J., Żółtowski, PKM pomoce do projektowania z atlasem, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. Szewczyk K., Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991.
 2. Biegus A., Połączenia śrubowe, PWN, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 12:44)