SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-P-55
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości narzędzi do modelowania procesów produkcyjnych przy użyciu technik komputerowych. Umiejętność modelowania procesów przepływu materiałów, podzespołów i informacji przy użyciu oprogramowania symulacyjnego. Projektowanie przebiegu procesów produkcyjnych w oparciu o techniki symulacji komputerowej. Budowa modeli statycznych systemów produkcyjnych w oparciu o oprogramowanie Visio. Budowa dynamicznych modeli systemów produkcyjnych w oparciu o oprogramowanie Enterprise Dynamics/Arena/Technomatix. Zastosowanie najważniejszych obiektów w modelowaniu procesów produkcyjnych: maszyny, magazyny, przenośniki, oprzyrządowane, pracownicy, itd. Analiza przebiegu procesów produkcyjnych w oparciu o zbudowane modele. Modelowanie procesów przy użyciu Diagramów Przepływu Danych.

Wymagania wstępne

Procesy produkcyjne.

Zakres tematyczny

Definicje modelowania. Klasyfikacja modeli. Metodyka budowy modeli systemów produkcyjnych. Tworzenie przykładowych modeli systemów produkcyjnych.

1.     Symulacja komputerowa jako metoda badawcza – wprowadzenie.

2.     Etapy budowy modelu symulacyjnego.

3.     Generowanie danych pseudolosowych w oparciu o różne rozkłady prawdopodobieństwa.

4.     Podstawowe obiekty potrzebne do budowy modelu symulacyjnego systemu produkcyjnego.

5.     Planowanie eksperymentu symulacyjnego.

6.     Modelowanie i symulacja dyskretnych procesów wytwarzania.

7.     Modelowanie i symulacja procesów montażu.

8.     Analiza efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych.

9.     Analiza efektywności przebiegu procesów logistycznych i poziomu zapasów produkcji w toku.

10.   Analiza efektywności pracowników w oparciu o model symulacyjny systemu produkcyjnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Laboratorium. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest kolokwium pisemne (K_W12, K_W30).

Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projekt modeli systemów produkcyjnych (K_U12, K_U19, K_K02, K_K04).

Ocena przedmiotu składa się w 30% z oceny z kolokwium, 20% ocena sprawozdań z laboratoriów i 50% oceny projektu.

Literatura podstawowa

1.   Ciszak O., Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 6 2007

2.   Ćwikała G., Gołda G., Modelowanie i symulacja jako narzędzie poprawy wydajności produkcji wyrobów wielkogabarytowych, Warszawa, WNT 2005.

3.   Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2006.

4.   Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Gliwice, WPŚ 2002.

5.   Kelton W.D., Sadowski R.P., Sturrock D.T., Simulation with Arena, McGraw Hill, 2007

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2017 10:49)