SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-P-48
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta umiejętności świadomego kierowania swoją karierą zawodową, świadomy wybór specjalności oraz tematyki pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności jasnego formułowania problemów technicznych i ekonomicznych oraz metodyki ich rozwiązywania. Problemy formułowane i rozwiązywane przez studentów podczas seminarium będą dotyczyły wybranych zagadnień z obszaru zarządzania produkcją i usługami, zintegrowanych systemów produkcyjnych, planowania i sterowania przepływem produkcji.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniana jest praca i aktywność studenta na seminariach dyplomowych

Literatura podstawowa

  1. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  3. Literatura zgodna ze specjalnością

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2017 10:50)