SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody statystyczne w badaniach naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w badaniach naukowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-01_15W_pNadGenKWM56
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Projekt 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z typowymi zagadnieniami zastosowania metod statystycznych w planowaniu przebiegu badań naukowych i analizie ich wyników.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna wraz z elementami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, umiejętność posługiwania narzędziami informatycznymi, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Ogólne zasady realizacji badań doświadczalnych. Eliminacja blędów pomiaru. Weryfikacja hipotez o równości średnich i wariancji dwóch i kilka populacji. Metody eliminacji czynników słabo wpływających. Plany całkowite, ułamkowe, wielopoziomowe. Medoty optymalizacji doświadczalnej.

 

Treść projektowa:

Projekt składa się z następujących zagadnień:

 1. wyznaczanie przedziałów ufności dla średniej, wariancji i odchylenia standardowego,
 2. wyznaczanie minimalnej liczebności próby przy szacowaniu średniej i frakcji,
 3. testowanie hipotez statystycznych,
 4. aproksymacja funkcji obiektu badań, statystyczna weryfikacja adekwatności,

               5.  zastosowanie planów dwu- i wielopoziomowych w celu określenie funkcji obiektu badań.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz  z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji projektu. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Kukiełka L. Podstawy badań inżynierskich. Warszawa, PWN, 2002;
 2. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Kacprzycki B.L. Planowanie eksperymentu. Podstawy matematyczne. Warszawa, WNT, 1974;
 2. Kurcyusz S. Matematyczne podstawy teorii optymalizacji. Warszawa, PWN, 1982;
 3. Pająk E., Wieczorkowski K. Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. Warszawa PWN 1982.
 4. Trajdos T. Matematyka dla inżynierów. Warszawa, WNT, 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2017 11:01)