SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z nauki o materiałach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z nauki o materiałach
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-05_15W_pNadGenCJP02
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze strukturą i właściwościami materiałów konstrukcyjnych oraz mechanizmu ich umacniania. Przedstawione zostaną również procesy degradacji materiałów konstrukcyjnych oraz wybrane materiały specjalne.

Wymagania wstępne

Podstawy nauki o materiałach inżynierskich.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Struktura materiałów inżynierskich. Właściwości materiałów inżynierskich. Mechanizmy umocnienia materiałów. Zasady doboru materiałów konstrukcyjnych. Procesy degradacji materiałów konstrukcyjnych. Materiały hybrydowe. Materiały w inżynierii biomedycznej.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium zaliczeniowego. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest oceną uzyskaną z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Dobrzański L.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. WNT, Warszawa, 2006.

2. Ashby M., Schercliff H., Cebon D.: Inżynieria materiałowa, T1, T2; przekład z języka angielskiego Kurzydłowski K. i inni, Wyd. Galaktyka, Łódź, 2001.

3. Bala H.: Korozja w teorii i praktyce, PWN, 2005.

4. Marciniak J.: Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, Gliwice 2002.

5. Kurzydłowski K., Lewandowska M.: Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, PWN, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Kubiński W.: Materiałoznawstwo T1 i T2; T1 - Podstawowe materiały stosowane w technice, T2 - Materiały do określonych zastosowań, AGH, Kraków, 2010/2011.

2. Szkliniarz W i inni: Nowoczesne materiały metaliczne - teraźniejszość i przyszłość, Politechnika Śląska, Katowice, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2017 11:01)